BBQ Zawod rozetkalary BS 410 ýyladyş aşhanasy lehimli gaz fakel butany has ýeňil

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňk: altyn, gara, kümüş

2. Ölçegi: 12x6x15 7 sm

3. Agramy: 206 G.

4. Gaz kuwwaty: 10g

5. Alawyň kellesini sazlaň

6. Alýumin garyndy gabygy

7. Çaga açmagyna garşy enjam (CR)

Bukja:goşa köpürjik gabygy

Daşarky guty:100 bölek / guty;10 / orta guty

Ölçegi:89.5 × 39 5X46.5 sm

Jemi we arassa agram:27.5 / 26.5 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1. Gulpy açyň, göni oda salyň, wyklýuçatel düwmesi ortaça berk we rahat duýulýar.

2. Tüweleme, oda basyň, ýokary temperatura alawy we ýokary ýangyn güýji, ýangyny durnukly gyzdyrmak.

3. Inflýasiýa klapany, çişirilýän enjam, aşagy uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün etmek üçin çişirilýän enjam.

4. Düzediş gurallary, sazlanyp bilinýän ýangynyň ululygy, ýangynyň ululygy 1300 to çenli temperatura zerurlyklaryna görä sazlanyp bilner.

5. Barbekue / wildabany gaýnag suw / aşpez / gyzgyn gazana laýyk gelýär.we ş.m.

BS-410- (2)
BS-410- (5)

Ulanyş ugry

1.Ignition: awtomatiki howpsuzlyk gulpuny basyň, basyň we elektron enjam arkaly yşyklandyrylýar.

2. Dowam etmek: ýalyn ýakylanda, alawyň ýanmazlygy üçin sagadyň ugry boýunça kesiň.

3. Düzediş: uly alaw (+) bilen kiçi alawyň (-) arasyndaky alawy dolandyrmak üçin sazlanylýan leňri basyň.

4.Törite tapawut: Çykandan soň alawy öçürýär.Ameangyn ýakylanda, sagady tersine öwüriň, soň boşadylýar we ýalyn söndürilýär.Bu aralykda, awtomatiki howpsuzlyk gulpy awtomatiki baglanyşar we fakeli gulplar.

BS-410- (1)
BS-410- (3)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. Butan gazyny ulanmak üçin göwresiňizi tersine öwüriň we butan tankyny inflýasiýa klapanyna berk itiň.Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň;

3. fireangyn çeşmelerine, gyzdyryjylara ýa-da ýangyjy ýakylanda seresap boluň;

4. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

5. Önümiň ýangynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowandygyny tassyklaň;

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň;

7. Onda basyşly ýanýan gaz bar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

8. Howalandyrylan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

9. Fireangyn kellesiniň ugry howpdan gaça durmak üçin ýüz, deri we geýim ýaly ýangyjy maddalara garşy durmak düýbünden gadagan edilýär;

10. Ot ýakylanda, ýangyn rozetkasynyň ýagdaýyny gözläň we ot ýakmak üçin ortaça basyň;

11. lightagtylygy ýokary temperatura gurşawynda (50 gradus / 122 gradus) uzak wagtlap goýmaň we peçiň töwereginde, açyk ýapyk pilotsyz ulaglar we magistrallar ýaly uzak wagtlap göni gün şöhlesinden gaça duruň.

BS-410- (6)
410

  • Öňki:
  • Indiki: