Täze dizaýn butan gazy bişirýän fakel ýeňil BS-112

Gysga düşündiriş:

1. Ölçegi: 6.5X3.2X12.7 sm

2. Agramy: 110g

3. Gazyň mukdary: 4g

4. Plastiki + sink garyndysy

5. fireeke ot (uly ot)

6. uelangyç: Butan

7. Wagt: kempir, oturylyşyk, öý we ş.m.

Guty gaplamasyny görkeziň

Gaplamak: 144 sany / guty;12 sany / görkeziş gutusy;

Daşarky gutynyň ululygy: 40X36X41 sm

Jemi / arassa agramy: 19/18 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň aýratynlyklary

1. Moda dizaýny, ýönekeý gurnama, amatly we amaly.

2. temperatureokary temperatura garşylyk, gowy ýylylyk izolýasiýasy, çydamly we ýakmak aňsat däl.

3. Alawyň temperaturasy öz islegleriňize görä sazlanyp bilner.

4. Howa tanky uly kuwwata eýedir we uzak möhletli işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe gezek çişirilip bilner.

5. Ot almagyň hemişe islendik gurşawda bolmagyny üpjün etmek üçin dizaýny we awtomatiki ot alma enjamyny çalşyň.

BS-112- (3)
BS-112- (1)

Ulanyş ugry

1. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň. Bak 5 sekuntda doldurylmalydyr. Gazyň durnuklaşmagy üçin birnäçe minutdan rugsat beriň.

2. Trigeri basyň.

3. Alawy dolandyrmak üçin aşaky sazlaýjy halkany ulanyň.

4. Fakeli öçürmek üçin barmagyňyzy boşadyň.

BS-112- (5)
BS-112- (4)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2.Butan ulanýan bolsaňyz, fakeli tersine öwüriň we butan silindrini zarýad klapanyna itekläň.

3. Zarýad berlenden soň, gaz durnuklaşýança birnäçe minut garaşyň.

4. fireangyn çeşmeleriniň, gyzdyryjylaryň ýa-da ýanýan zatlaryň ýanynda çyrany ulananyňyzda seresap boluň.

5. Ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň, ýogsam ýanmagyňyz mümkin.

6. Önümiň ýangynyň ýokdugyna we saklanmazdan ozal sowandygyna göz ýetiriň.

BS-112- (1)
BS-112- (9)
BS-112- (7)
BS-112- (8)
BS-112- (6)
BS-112- (10)

Biz hakda

Bazaryň üýtgäp durýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýa fakeliň has ýeňil gözleglerine we ösüşine täze ünsi jemledi.Şondan bäri kompaniýa fakel baglaýjy tehnologiýasy boýunça tejribesini we ulanyjy üçin amatly, adam merkezi dizaýn filosofiýasyny senagat we içerki maksatlar üçin fakel baglaýjy önümleriň bir toparyny ösdürmäge ulanýar.


  • Öňki:
  • Indiki: