Gyzgyn satuw ak gara reňkli alaw aşhana fakeli ýeňil gaz kebşirleýji fakel has ýeňil

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Ölçegi: 10.4x6x16 sm

2. Agramy: 201g

3. Gazyň mukdary: 10 gr

4. Alýumin garyndysy + sink garyndysy

5. Howpsuzlyk gulpy

Reňk gutusy

Gaplamak:100 bölek / guty;10 bölek / orta guty;

Ölçegi:57x34x68 5 sm

Jemi / arassa agram:28/27 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň aýratynlyklary

1. Dizaýn moda, ulanmak üçin amatly, götermek aňsat we alýumin garyndy turbasy.

2. Senagat we içerki üçin fakel ýeňil önümleriniň bir toparyny döretdi.

3. tehnologiýa talap ulgamlaryny kanagatlandyryp biljek täze önümleri yzygiderli ösdürýär.

4.Gaty gysga, gurmak aňsat, howa geçirmeýän we howpsuz.

5. Bambuk senetlerini gaýtadan işlemek.

BS-401- (1)
BS-401- (3)

Ulanyş ugry

1. Gaz fakelini ulanmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Tank doldurmak üçinGurluşy tersine öwüriň we butany gaz giriş klapanyna pugta itekläň.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan birnäçe minut soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

3.Gaz fakelini ýakmak üçin, gaz çykaryjy düwmäni sagat tersine öwüriň.Soňra triggeri basyň.Gaz fakelini öçürmek üçin goýberiji düwmäni sagat ugruna öwüriň.

4.Eger uçaryň alawynyň ýalyn bolmagyny isleseňiz, sazlaýjy halkany sagat tersine öwrüp bilersiňiz.

5.On ýakylanda, ýangynyň ululygyny sazlamak üçin gazy goýberiň.

BS-401- (4)
BS-401- (5)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. Butan gazyny ulanmak üçin göwresiňizi tersine öwüriň we butan tankyny inflýasiýa klapanyna berk itiň.Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň;

3. fireangyn çeşmelerine, gyzdyryjylara ýa-da ýangyjy ýakylanda seresap boluň;

4. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

5. Önümiň ýangynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowandygyny tassyklaň;

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň;

7. Onda basyşly ýanýan gaz bar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

8. Howalandyrylan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

9. Fireangyn kellesiniň ugry howpdan gaça durmak üçin ýüz, deri we geýim ýaly ýangyjy maddalara garşy durmak düýbünden gadagan edilýär;

10. Ot ýakylanda, ýangyn rozetkasynyň ýagdaýyny gözläň we ot ýakmak üçin ortaça basyň;

11. lightagtylygy ýokary temperatura gurşawynda (50 gradus / 122 gradus) uzak wagtlap goýmaň we peçiň töwereginde, açyk ýapyk pilotsyz ulaglar we magistrallar ýaly uzak wagtlap göni gün şöhlesinden gaça duruň.

BS-401- (6)
401

  • Öňki:
  • Indiki: