Qualityokary hilli alaw aşhana zarbasy fakel ýokary güýçli zarba fakeli OS-205

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Ölçegi: 8.2X4.2X14.1 sm

2. Agramy: 173g

3. Gazyň mukdary: 6g

4. Plastiki + sink garyndysy

5. Howpsuzlyk gulpy

6. uelangyç: Butan

Blister gaplamak

Gaplamak: 100 sany / guty;10 sany / orta guty;

Daşarky gutynyň ululygy: 70.5X34.7X44 CM

Jemi / Net: 23/22 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Egzoz klapan we pagoda gurluşy ýokary temperatura alawlaryny öndürmek üçin inçe ýasaldy.

2. Howa gutusy uly kuwwata eýedir we uzak möhletli işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe gezek çişirilip bilner.

3. Täze wyklýuçatel dizaýny we awtomatiki ot ýakmak, dürli gurşawda taýyn ot almagy üpjün edýär.

4. Alawy sazlamak işi ýönekeý we çeýe, ýangynyň ululygy birneme durnukly.

5. Aşhana bişirmek we otlamak, şaý-sepleri gaýtadan işlemek, enjam gurallaryny kebşirlemek.

OS-205- (3)
OS-205- (4)

Ulanyş ugry

1. Otlamak üçin, triggeriň aşagyndaky gara howpsuzlyk gulpuny çykaryň we düwmäni basyň.

2. Alawy sazlamak üçin, uly (+) bilen kiçi (-) arasyndaky ýangyny dolandyrmak üçin sazlaýjy tigir ulanyň.

3. Üznüksiz ulanmak zerur bolsa, gara howpsuzlyk gulpuny basyň.

4. alawy söndürmek üçin howpsuzlyk gulpuny basyp we triggeri boşadyp gazy öçüriň.Fakeli saklanyňyzda wyklýuçateliň iň kiçijik alaw ýagdaýyna öwrülmegiňizi haýyş edýäris.Fakeli gulplamak üçin gara howpsuzlyk gulpuna basyň.

5. Fakeli doldurmak üçin ony tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň.GARAŞMA.Doldurmagyň wagty 3-4 sekunt.Gazyň durnuklaşmagy üçin 5 minutdan soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

OS-205- (5)

Çäreler

1. Ot ýakýanlar bilen garyşmaň.

2. lamangyjy we partlaýjy himiki maddalaryň ammaryna salmaň.

3. Aerozol pestisidleriniň düzüminiň köpüsi ýangyjy we partlaýjydyr, şonuň üçin olary pestisidler bilen bilelikde saklamaly däldir.

4. Tomusda temperatura ýokary.Ot öçürilenden we gapy ýapylansoň, maşyn gaty yssy bolar.Şonuň üçin ýokary temperaturanyň çyranyň ýarylmagyna we ulagyň tutaşmagyna sebäp bolmazlygy üçin ýeňil awtoulagda goýulmazlyga synanyşyň.


  • Öňki:
  • Indiki: