BS-270 mikro ýangyn lukmançylyk diş butany gaz kebşirleýiş fakeli

Gysga düşündiriş:

1. Reňk:Gara

2. Ölçegi:7.6 × 6 1X15.1 sm

3. Agramy:139 G.

4. Gaz kuwwaty:10g

Daşarky guty:100 bölek / guty;10 / orta guty

Ölçegi:47.5 * 36.5 * 65.5 sm

Jemi we arassa agram:21/20 kg

Arza:

1 Aşakdaky ýalyn ululygyny sazlaň

2. Plastik gabyk

3. Düzülip bilinýän açyk alaw (aşaky alaw)


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Wyklýuçatel düwmesi ortaça berk we rahat duýulýar.

2. Alawy sazlaýjy çybyk, doly sary alaw krateri, ýokary temperatura alawy we ýokary ýangyn güýji, ýangyny güýçli ýylatmak we durnukly ýylatmak.

3. Alawyň ululygy zerurlyklara görä sazlanyp bilner we temperatura 1300 reach ýetip biler.

4. Aşagy uzak möhletli ulanylmagyny üpjün etmek üçin çişirilýän enjam.

5. Çörek bişirmek, çilim yşyklandyrmak, barbekyu, şaý-sepleri gaýtadan işlemek we ş.m.

BS-270- (1)
BS-270- (5)

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

2. Elektron gysgyç düwmesini basyň, şol bir wagtyň özünde gaz çykar we ýalyn ýakylar.

3. ameangyn ýakylanda, howpsuzlyk gulpuny ON-dan öçüriň we alaw ýanmagyny dowam etdirip biler.

4. ameangynyň ululygy, sazlaýjy enjamy önümiň öň tarapyna basyp sazlap bolýar.

5. Alawy öçürmeli bolanyňyzda, howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

6. Önümi saklanyňyzda önümi ýapyk saklaň we howpsuzlyk gulpuny ON-dan OFF-e basyň.

BS-270- (2)
BS-270- (4)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. Butan gazyny ulanmak üçin göwresiňizi tersine öwüriň we butan tankyny inflýasiýa klapanyna berk itiň.Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň;

3. fireangyn çeşmelerine, gyzdyryjylara ýa-da ýangyjy ýakylanda seresap boluň;

4. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

5. Önümiň ýangynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowandygyny tassyklaň;

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň;

7. Onda basyşly ýanýan gaz bar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

8. Howalandyrylan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

9. Fireangyn kellesiniň ugry howpdan gaça durmak üçin ýüz, deri we geýim ýaly ýangyjy maddalara garşy durmak düýbünden gadagan edilýär;

10. Ot ýakylanda, ýangyn rozetkasynyň ýagdaýyny gözläň we ot ýakmak üçin ortaça basyň;

11. lightagtylygy ýokary temperatura gurşawynda (50 gradus / 122 gradus) uzak wagtlap goýmaň we peçiň töwereginde, açyk ýapyk pilotsyz ulaglar we magistrallar ýaly uzak wagtlap göni gün şöhlesinden gaça duruň.

BS-270- (6)
270

  • Öňki:
  • Indiki: