BS 261 sazlap bolýan göçme Ignition aşhana fakeli ýeňil ýarag

Gysga düşündiriş:

1. Reňk:ak nikel, gara nikel

2. Ölçegi:7.6 × 6 1X15.1 sm

3. Agramy:204 G.

4. Gaz kuwwaty: 8g

Bukja:reňk gutusy

Daşarky guty:100 bölek / guty;10 bölek / orta guty

Ölçegi:47.5 * 36.5 * 65.5 sm

Jemi we arassa agram:27/26 kg

Arza:

1 Alawyň kellesini sazlaň

2. Sink garyndy gabygy

3. Düzülip bilinýän açyk alaw


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Ot alma wyklýuçateli, adamlaşdyrylan dizaýn, özüňizi rahat, ýokary hilli duýuň.

2. Professional moda dizaýny, modeliň ygtybarly işlemegi, aňsat gurnama we göterijilik.

3. Bürünç burun.gurlan ýokary hilli.ýokary güýç.güýçli ýangyn güýji.has doly ýakyň.alawlar has güýçlidir.durnukly ýyladyş.

4. temperatureokary temperatura çydamly gorag turbasy, ýanmak aňsat däl.

5. Dürli ssenariýalar üçin amatly.

1634949732 (1)
BS-261- (3)

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

2. Elektron klipiň düwmesini basyň, gaz şol bir wagtda pürkülýär we ýalyn ýakylýar.

3. ameangyn ýakylanda, howpsuzlyk gulpuny ON-dan öçüriň we alaw ýanmagyny dowam etdirip biler.

4. ameangynyň ululygy, sazlaýjy enjamy önümiň öň tarapyna basyp sazlap bolýar.

5. Alawy öçürmeli bolanyňyzda, howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

6. Önümi saklanyňyzda önümi ýapyk saklaň we howpsuzlyk gulpuny ON-dan OFF-e basyň.

BS-261- (2)
BS-261- (5)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. Butan gazyny ulanmak üçin göwresiňizi tersine öwüriň we butan tankyny inflýasiýa klapanyna berk itiň.Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň;

3. fireangyn çeşmelerine, gyzdyryjylara ýa-da ýangyjy ýakylanda seresap boluň;

4. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

5. Önümiň ýangynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowandygyny tassyklaň;

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň;

7. Onda basyşly ýanýan gaz bar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

8. Howalandyrylan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

9. Fireangyn kellesiniň ugry howpdan gaça durmak üçin ýüz, deri we geýim ýaly ýangyjy maddalara garşy durmak düýbünden gadagan edilýär;

10. Ot ýakylanda, ýangyn rozetkasynyň ýagdaýyny gözläň we ot ýakmak üçin ortaça basyň;

11. lightagtylygy ýokary temperatura gurşawynda (50 gradus / 122 gradus) uzak wagtlap goýmaň we peçiň töwereginde, açyk ýapyk pilotsyz ulaglar we magistrallar ýaly uzak wagtlap göni gün şöhlesinden gaça duruň.

BS-261- (4)
BS-261- (6)

  • Öňki:
  • Indiki: