BS-260 qualityokary hilli lukmançylyk diş gazyny kebşirlemek fakeli

Gysga düşündiriş:

Reňk:ak nikel, gara nikel

Ölçegi:7.6 × 6 1X15.1 sm

Agramy:203 G.

Gaz kuwwaty:10g

Aşagyň aşagyndaky alaw ölçegini sazlaň

Sink garyndy gabygy

Düzülip bilinýän açyk alaw

Bukja:reňk gutusy

Daşarky guty:100 bölek / guty;10 bölek / orta guty

Ölçegi:47.5 * 36.5 * 65.5 sm

Jemi we arassa agram:27/26 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm aýratynlyklary

1. Ultra galyň gorag turbasy, aşa galyň turba diwary, üýtgeşik dizaýn, ýangyjy kislorod bilen garyşdyryň.has doly ýakyň, alawlar has gazaply.durnukly ýyladyş.

2. Amatly duýgy, ýokary hilli, sazlamak aňsat.

3. Fakel gaz sepýän ýarag, aşhana zerur zatlary bilen nahar bişirmek endikleriňizi ýokarlandyryň.

4. temperatureokary temperatura çydamly material gowy ýylylyk izolýasiýasyna eýedir, çydamly we ýakmak aňsat däl.

5. Dürli ssenariýalara laýyk, götermek aňsat.

BS-260- (1)
BS-260- (2)

Ulanyş ugry

1. Ot alma: düwmäni basmak;söndürmek üçin triggeri goýberiň.

2. Gulpy ulanmak: düwmäni basanyňyzda düwmäni “gulplamak” üçin goýuň, ol henizem ýanar.öçürilen ýa-da ulanylmasa gulp ýapyk ýagdaýda bolmaly.

3. Düzülip bilinýän leňri ulanmak: uzak wagtlap ýanmak isleseňiz, uçar alawyny almak üçin leňri çepe itekläň;gysga wagt ýakmak isleýän bolsaňyz, ýalaňaç alaw almak üçin iň dogry derejä basyň.

4. Düzülip bilinýän düwmäni ulanmak: “+” ”-” alawyň ululygyny aňladýar.Alawy dürli işe ýa-da ýangyna görä sazlamak üçin düwmäni “+” ýa-da “-” öwrüp bilersiňiz.

5. Dolduryş: bölümi tersine öwüriň we butany gaz giriş klapanyna berk itiň.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan birnäçe minut soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

BS-260- (5)
BS-260- (4)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. Butan gazyny ulanmak üçin göwresiňizi tersine öwüriň we butan tankyny inflýasiýa klapanyna berk itiň.Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň;

3. fireangyn çeşmelerine, gyzdyryjylara ýa-da ýangyjy ýakylanda seresap boluň;

4. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

5. Önümiň ýangynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowandygyny tassyklaň;

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň;

7. Onda basyşly ýanýan gaz bar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

8. Howalandyrylan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

9. Fireangyn kellesiniň ugry howpdan gaça durmak üçin ýüz, deri we geýim ýaly ýangyjy maddalara garşy durmak düýbünden gadagan edilýär;

10. Ot ýakylanda, ýangyn rozetkasynyň ýagdaýyny gözläň we ot ýakmak üçin ortaça basyň;

11. lightagtylygy ýokary temperatura gurşawynda (50 gradus / 122 gradus) uzak wagtlap goýmaň we peçiň töwereginde, açyk ýapyk pilotsyz ulaglar we magistrallar ýaly uzak wagtlap göni gün şöhlesinden gaça duruň.

BS-260- (6)
260

  • Öňki:
  • Indiki: