Biz hakda

Biz kim

Biz 2014-nji ýylda döredilen, hünär ösüş topary we satuwdan soň ajaýyp topary bolan ýangyn söndüriji pudagynda 22 ýyl tejribesi bolan Dongguan Rebo Haryt Co., Ltd.Efficiencyokary netijelilik kärhanalaryň durnukly we çalt ösüşiniň möhüm nokadydyr."Hil we bitewilik" medeni esasy gymmatlyklaryna laýyklykda hiliň we bitewiligiň kepilligini berjaý etmelidiris.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin zawody berk dolandyrmak, üznüksiz täzelik we ösüş.

logo

Näme üçin bizi saýlamaly? 

Flamethrower özüňizi görkezýär: Rebo dizaýny, önümçiligi we satuwy birleşdirýän professional ýangyç öndüriji.

Rebo dizaýny, önümçiligi we satuwy birleşdirýän professional ýangyç öndüriji.Ot ýakýan senagatda tejribe derejesi we ajaýyp tehnologiýa bilen zawodymyz birnäçe ýyldan çalt ösdi.Zawod döredilen gününden bäri öz iş pelsepesi hökmünde "müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin birinji derejeli ajaýyp ýangyç öndürijisini öndürmek" we "ýokary hilli, innowasiýa dizaýny we müşderini kanagatlandyrmak" iş ýörelgesine eýermek kararyna geldi.

Üýtgeşik önüm dizaýny, öndürilen dürli pürküji ýaraglar owadan, gurluşy taýdan amatly, amaly taýdan amatly, hil taýdan ajaýyp we ussatlygy bilen ýokary hilli we moda atmosferasyny görkezýär.Müşderileriň isleglerini has gowy kanagatlandyrmak üçin zawodymyz hem müşderileriň isleglerine görä düzülip bilner.Häzirki wagtda önümlerimiz içerde we daşary ýurtlarda satylýar, ABŞ, Germaniýa, Günorta Koreýa, Japanaponiýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär we içerde we daşary ýurtlarda müşderileriň biragyzdan öwgüsine eýe bolýar.

Hil dolandyryş ulgamynyň ýolbaşçylygynda EUB CE şahadatnamasyny, birinde üç / bäş şahadatnamany, iş ygtyýarnamasyny, dizaýn patent şahadatnamasyny ýa-da dizaýn patentini ulanmaga ygtyýarnama, önümiň hiline gözegçilik we gözleg şahadatnamasy, CE halkara we içerki önüm şahadatnamasy, halkara we içerki önüm şahadatnamasy.ISO 9000 ISO 9001 ISO 9002 ISO 9004 ISO 9003 we beýleki şahadatnamalar.

Biziň güýjümiz 

Birnäçe hil ulgamy şahadatnamasy bolan ygtybarly önümler.

hormat

Zawodymyz 

Biziň kompaniýamyz elmydama müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin has täze dizaýnlary ösdürýär we hilini ýokarlandyrýar.

prosesi

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary hoş geldiňiz.Geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.