BS-400 mikro gök alaw butan gaz aşpezleri fakeli has ýeňil urýarlar

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: gara, kümüş

2. Ölçegi: 12x6x15 7 sm

3. Agramy: 202 G.

4. Gaz kuwwaty: 10g

5. Alawyň kellesini sazlaň

6. Alýumin garyndy gabygy

7. Howpsuzlyk gulpy

Bukja:reňk gutusy

Daşarky guty:100 bölek / guty;10 / orta guty

Ölçegi:67.5 * 35 * 68.5 sm

Jemi we arassa agram:29/27 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň aýratynlyklary

1. Ot alma düwmesi we üznüksiz berkitme we howpsuzlyk gulpy.

2. Uzyn burçly burun we ýanmaz barmak goragçysy elleriňizi alawdan goraýar.

3. Uzak hyzmat möhletini üpjün etmek üçin çydamly, kiçi we ýeňil, saklamak aňsat.

4. ameangyny doly dolandyrmak üçin sazlanylýan temperatura sazlaýjy.

5. Ojaklary, şemleri ýa-da sigaralary ýakmak, güýmenje sungaty we senetçilik taslamalary, şaý-sepler ýasamak, kebşirlemek, kempir programmalary we ş.m.

BS-400- (5)
BS-400- (7)
BS-400- (15)

Ulanyş ugry

1. Ilki bilen, tutaşdyrmak düwmesini sagat tersine öwüriň we soňra basyň.

2. Ot alma düwmesini sagat ugruna öwüreniňizde ýanar.

3. Alawy sazlamak: Uly alaw (+) bilen kiçi alawyň (-) arasyndaky alawy dolandyrmak üçin wyklýuçatel aýlaň.

4. Fakeli ulanmasaňyz, tutaşdyrmak düwmesiniň doly ýapylandygyna göz ýetiriň.

BS-400- (4)
BS-400- (6)
BS-400- (14)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. Butan gazyny ulanmak üçin göwresiňizi tersine öwüriň we butan tankyny inflýasiýa klapanyna berk itiň.Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň;

3. fireangyn çeşmelerine, gyzdyryjylara ýa-da ýangyjy ýakylanda seresap boluň;

4. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

5. Önümiň ýangynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowandygyny tassyklaň;

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň;

7. Onda basyşly ýanýan gaz bar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

8. Howalandyrylan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

9. Fireangyn kellesiniň ugry howpdan gaça durmak üçin ýüz, deri we geýim ýaly ýangyjy maddalara garşy durmak düýbünden gadagan edilýär;

10. Ot ýakylanda, ýangyn rozetkasynyň ýagdaýyny gözläň we ot ýakmak üçin ortaça basyň;

11. lightagtylygy ýokary temperatura gurşawynda (50 gradus / 122 gradus) uzak wagtlap goýmaň we peçiň töwereginde, açyk ýapyk pilotsyz ulaglar we magistrallar ýaly uzak wagtlap göni gün şöhlesinden gaça duruň.

BS-400- (10)
400

  • Öňki:
  • Indiki: