Jet flame aşhana çyrasy BS-503 aşhana aşhanasy fakel aşpez butany has ýeňil

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: goýy gök + açyk gök

2. Ölçegi: 168x70x50mm

3. Agramy: 145 G.

4. Poslamaýan polat turba

5. Barreliň diametri: 19mm

6. Logol: düzülip bilner

7. Gaplamak: sorujy kartoçka

8. Daşarky guty: 100 bölek / guty;10 bölek / orta guty

9. Ölçegi: 83 * 33 * 52 * sm

10. Jemi we arassa agramy: 21/19 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Bir el bilen işlemek, ýangyny doly gözegçilikde saklamak üçin sazlap bolýan temperatura sazlaýjy bilen islendik burçda, hatda tersine-de ulanmaga mümkinçilik berýär.

2. Kart interfeýsini çalt gurnap we aýlaw bilen gulplap bolýar.Amatly, çalt we wagt tygşytlamak.Kart görnüşli kart interfeýsiniň gaz baklary üçin ähli görnüşlere degişlidir.

3. Güýçli ýangyn güýji basyşsyz zatlary ýakýar.Fireangyn güýjüni sazlamak we ýangyny düzmek amatly.

4. fuelangyjy kislorod bilen garmaly.Has doly ýakyň.Lamangyn has güýçli boldy.Dowamly ýyladyş.

5. Tortuň üstünde ot / bişiriň.Aşhanada doňup, ýakylýar.

503 (5)
503 (1)

Ulanyş ugry

1. Wyklýuçateliň gulpuny öçüriň.

2. Tegelek elektron klipiň düwmesine basyň, şol bir wagtyň özünde gaz çykar we alaw ýakylar.

3. ameangyn ýakylanda, wyklýuçateliň gulpuny öçüriň we alaw ýakyp biler.

4. ameangynyň ululygy sazlaýjy çybygy önümiň öň tarapyna basyp düzedip bolýar.

5. Alawy öçürmek zerur bolanda, wyklýuçateliň gulpuny öçüriň.

6. Önümi ýygnanyňyzda önümi öçüriň we wyklýuçateliň gulpuny öçüriň.

503 (4)
503 (2)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. Butan gazyny ulanmak üçin göwresiňizi tersine öwüriň we butan tankyny inflýasiýa klapanyna berk itiň.Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň;

3. fireangyn çeşmelerine, gyzdyryjylara ýa-da ýangyjy ýakylanda seresap boluň;

4. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

5. Önümiň ýangynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowandygyny tassyklaň;

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň;

7. Onda basyşly ýanýan gaz bar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

8. Howalandyrylan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

9. Fireangyn kellesiniň ugry howpdan gaça durmak üçin ýüz, deri we geýim ýaly ýangyjy maddalara garşy durmak düýbünden gadagan edilýär;

10. Ot ýakylanda, ýangyn rozetkasynyň ýagdaýyny gözläň we ot ýakmak üçin ortaça basyň;

11. lightagtylygy ýokary temperatura gurşawynda (50 gradus / 122 gradus) uzak wagtlap goýmaň we peçiň töwereginde, açyk ýapyk pilotsyz ulaglar we magistrallar ýaly uzak wagtlap göni gün şöhlesinden gaça duruň.


  • Öňki:
  • Indiki: