BS-108 Windel geçirmeýän çilim oty Butan mikro çilim çilimini ýeňilleşdirýär

Gysga düşündiriş:

1. Ölçegi: 6.3X3X12.5 sm

2. Agramy: 99g

3. Gazyň mukdary: 4g

4. Plastiki + sink garyndysy

5. Dört ýangyn

6. uelangyç: Butan

7. Wagt: aşhana, şkaf, naharhana, ýapyk we açyk, açyk, planşet

Guty gaplamasyny görkeziň

Gaplamak: 144 sany / guty;12 sany / görkeziş gutusy;

Daşarky gutynyň ululygy: 39 * 30.5 * 41 sm

Jemi / arassa: 17.5 / 16.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. -hli bürünç çybyk, ýokary temperatura alawy we ýokary ýangyn güýji, ýangyny durnukly gyzdyrmak

2. Otlamak üçin ýeňil basyň.

3. Aşagy uzak möhletli ulanylmagyny üpjün etmek üçin çişirilýän enjam.

4. Adamlaşdyrylan daşky görnüş dizaýny, ortaça duýgy.

5. Ajaýyp hil, has rahatlyk, giň ulanylyş.

BS-108- (6)
BS-108- (2)

Ulanyş ugry

1. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň. Tank 5 sekuntda doldurylmalydyr. Gazyň durnuklaşmagy üçin birnäçe minutdan rugsat beriň.

2. Trigeri basyň.

3. Alawy dolandyrmak üçin aşaky sazlaýjy halkany ulanyň.

4. Fakeli öçürmek üçin barmagyňyzy boşadyň.

BS-108- (4)
BS-108- (3)

Çäreler

1. Ulanmazdan ozal ähli görkezmeleri we maslahatlary okaň.

2.Butan ulanýan bolsaňyz, fakeli tersine öwüriň we butan silindrini gaz zarýad klapanyna basyň.

3. Zarýad berlenden soň, gaz durnuklaşýança birnäçe minut garaşyň.

4. Fakeli ýangyn çeşmesiniň, gyzdyryjy ýa-da ýanýan ýeriň ýanynda ulanyň.

5. Ulanylanda ýa-da ulanylandan soň derrew burnuňyza degmäň, ýogsam gyzyp bilersiňiz.

6. Önümde ýangynyň ýokdugyna göz ýetiriň we ony saklamazdan ozal sowadyldy.

7. Önümi rugsatsyz sökmäň ýa-da bejermäň.

8. Önümi 5 minutdan köp ulanmazlyk maslahat berilýär!

Biz hakda

Bazaryň üýtgäp durýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýa fakeliň has ýeňil gözleglerine we ösüşine täze ünsi jemledi.Şondan bäri kompaniýa fakel baglaýjy tehnologiýasy boýunça tejribesini we ulanyjy üçin amatly, adam merkezi dizaýn filosofiýasyny senagat we içerki maksatlar üçin fakel baglaýjy önümleriň bir toparyny ösdürmäge ulanýar.


  • Öňki:
  • Indiki: