Habarlar

 • Diňe halaýan önümlerimizi maslahat berýäris we sizem halarsyňyz öýdýäris.

  Nahar bişirmek oýnuňyzy sous-vide bilen ösdürdiňiz, indi bolsa aşhana fakeli bilen bir ädim öňe gitmäge taýyn. Iň oňat sous-wideo çyralarynda dürli iýmitler bilen ulanyp boljak we sazlap boljak alawlar bar. howpsuzlyk gulplama aýratynlygy.Sous-vide y bermegi başarmaly ...
  Koprak oka
 • Kemping fakeli, çalt nahardan lezzet almagyň aňsat usulydyr

  Tomus möwsümi başlaýar, kempire, gezelenje ýa-da başga bir açyk howada başdan geçirýän bolsaňyz, möwsümiň ätiýaçlygy üçin fakeliň ugruna çykarsyňyz. Outöne açyk açyk satyjylar diňe kömek etmek üçin tehnologiýa enjamlaryny satmaýarlar. tokaýda diri galarsyň;ajaýyp önümler köp ...
  Koprak oka
 • Fakel çyrasy amatly we howpsuz durmuşyň açarydyr

  “Zippo” ýeňilräkini göz öňüne getireniňizde, goşun filmindäki esger ýaly çilimi ýakjak bolanyňyzda açmak üçin basyp boljak jübüli hrom ýeňilräk hakda pikir edersiňiz. Butan dolduryljak pistoletden has köp görünýär has ýeňil. Onda gysgyç we trigger bar, şeýle hem bir çaý ...
  Koprak oka
 • Skotç qulupna bilen syrçaly phirni reseptini saklaýar

  Phirni döwülen tüwiden ýasalan we kartoşka sebedinde süýji miweleri bilen hödürlenýän ýakymly hindi pudingi.Ownuk bir gaba gyzgyn, gaýnag suw guýuň. Badam we pisse goşuň we tabagy ýapyň. 30 minutlap hoz guýuň, soňra suwy we gabygyny çalyň. Zolaklara kesiň.Süýdüň agyrlygyny gyzdyryň ...
  Koprak oka
 • Ussat senetçi altyn ýüzügi noldan nädip ýasamalydygyny görkezýär

  Altyn şaý-sepler hakda gaty jadyly bir zat bar. Her birimiz munuň öňüni almaga synanyşanymyzda, bu zatlara çekilip bilmeris.Emma senetçileriň çig altyny nädip owadan altyn şaý-seplerine öwürýändigi hakda pikir edip gördüňizmi? Geliň öwreneliň.Belki, düşünşiňiz ýaly, ilkinji ädim ...
  Koprak oka
 • Dükanda satyn alnan “Cookie Hamyr Hack” sizi ýyldyz çörekçisi ýaly duýar

  Biziň ýaly bolsaňyz, dekabr aýynda müňe golaý gutapjyk bişirdiňiz. Bu gap-gaçlary ölçemek, garyşdyrmak we ýuwmak, tükeniksiz galdyrýar, ýöne bir zat galýar: gutapjyklara gündelik isleglerimiz. Bagtymyza, dükanda satyn alnan gutap hamyry bar. Utöne islänimizde stend mikserimizi çykarmalymy ...
  Koprak oka
 • Fakel aşhanada galdyrylmaly däl, çilimleri we panjaralary ýeňilleşdirmek, kempir syýahatlary, kebşirlemek we senetçilik taslamalary üçin hem ulanylyp bilner.

  Naharly myhmanlary panjara losos, hünär derejeli kokteýller we ajaýyp reňkli panjara Alýaska bilen begendirmek isleseňiz ýa-da ýarym greýpfrutyň karamelizasiýasy bilen gündelik naharyňyzy ýokarlandyrmak isleseňiz, şu amatly nahar guraly bilen şu wagta çenli edip bilersiňiz. Fakel ýok. ' galmaly däl ...
  Koprak oka
 • Çörekçiler üçin iň gowy sowgat

  Täze çörek bişiriji ýa-da hünärmen üçin sowgat gözleýän bolsaňyz, önümleriň köp bolmagy söwdany kynlaşdyryp biler. Spatulalar we gündelik enjamlardan arassa enjamlar we enjamlar üçin haýsy önümiň bardygyny kesgitlemek kyn. satyn alýan çörek bişirijiňiz üçin iň gowusy.
  Koprak oka
 • Iň gowy nahar bişirmek üçin 3 fakel

  Festiwal üçin aşpez söýgüliňize näme bermelidigi hakda pikir edýärsiňizmi?sowgadyňyzy ýönekeý we aýratyn ediň we alyjyny söýýän we aýratyn duýuň. Oňa nahar bişirmek fakeli beriň. Bilmedik bolsaňyz, aşhana çyrasynyň näderejede güýçli bolup biljekdigine geň galarsyňyz. Aslynda biri döredip biler ...
  Koprak oka
 • Aşhanada halaýan köp gural pyçak ýa-da gap-gaç däl - bu el bilen kiçigöwünli aşhana çişiriji

  Aşhanada iň gowy görýän köp guralym pyçak ýa-da gap-gaç däl - bu ajaýyp tagam goşýan we hiç hili ussatlyk talap etmeýän kiçijik el aşhana çüýşesi Hakykat, öýde bişirilen naharyňyz hiç zat ýaly däl. täjirçilik restoran aşhanasy ...
  Koprak oka
 • Iň gowy fakel çyralary |Alyjynyň gollanmasy

  Fakel çyralary çilim bilýänleriň arasynda iň halanýan zat, ýöne başga-da dürli meseleler üçin ajaýyp.Olary köplenç aşpezler nahar iýmek we aýlamak üçin ulanýarlar.Suratkeşler şaý-sepleri ýasamak we kanwada guýlan akril köpürjikleri çykarmak üçin peýdaly hasaplaýarlar.Şeýle hem amatly zatlar ...
  Koprak oka
 • Çilim ýeňil bazar bahasy tendensiýasy, ululygy, paýy, derňewi we 2022-2027-nji ýyllar üçin çaklama

  IMARC Toparynyň soňky hasabatyna görä, Çilim ýeňil bazary: Global senagat tendensiýalary, paýlaşma, ululyk, ösüş, mümkinçilikler we çaklama 2022-2027-nji ýyllarda dünýädäki çilim ýeňil bazaryň göwrümi 2021-nji ýylda 6.02 milliard dollara ýeter. Öňe seretseň, bazar bahasyna garaşylýar 6.83 ABŞ dollaryna ýetmek ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2