Täze alaw çilim fakeli has ýeňil uçar çyrasy BS-109

Gysga düşündiriş:

1. Ölçegi: 4.3X3.2X12.5 sm

2. Agramy: 99g

3. Gazyň mukdary: 4g

4. Plastiki + sink garyndysy

5. fireeke ot (uly ot)

6. uelangyç: Butan

7. Wagt: Içerde we açyk

Guty gaplamasyny görkeziň

Gaplamak: 144 sany / guty;12 sany / görkeziş gutusy;

Daşarky gutynyň ululygy: 40X36X41 sm

Jemi / arassa: 17.5 / 16.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Doly bürünç burun, ýokary temperatura alawy, ýokary ýangyn güýji, güýçli we durnukly alaw

2. Ulanmak aňsat, wyklýuçatel düwmesi ortaça berk, ýeňil otlamak üçin basyň.

3. Aşagy, uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün etmek üçin howa geçirmeýän we howpsuz çişirilýän enjam.

4. Ergonomiki dizaýn, ulanmak üçin amatly, eliňizde saklamak aňsat.

5. Bişirmek, çilim yşyklandyrmak, barbekyu, şaý-sepleri gaýtadan işlemek we ş.m. üçin ýokary hilli.

BS-109- (8)
BS-109- (3)

Ulanyş ugry

1. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň. Tank 5 sekuntda doldurylmalydyr. Gazyň durnuklaşmagy üçin birnäçe minutdan rugsat beriň.

2. Trigeri basyň.

3. Alawy dolandyrmak üçin aşaky sazlaýjy halkany ulanyň.

4. Fakeli öçürmek üçin barmagyňyzy boşadyň.

BS-109- (7)
BS-109- (6)

Duýduryş

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. qualityokary hilli butan gazyny ulanyň.

3. Şişirilende, howa girelgesinde howa syzmagy bar bolsa, bu gaz silindriniň doludygyny aňladýar.

4. uelangyç guýlandan soň, işlemezden ozal gazyň durnuklaşmagy üçin birnäçe minut garaşyň.

5. Her inflýasiýany her 3-5 sekuntda ýerine ýetirmek maslahat berilýär.

6. Çyrany ýokary temperatura gurşawynda goýmaň.

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary garşylaýarys.geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.

BS-109- (4)
BS-109- (5)

Biz hakda

Bazaryň üýtgäp durýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýa fakeliň has ýeňil gözleglerine we ösüşine täze ünsi jemledi.Şondan bäri kompaniýa fakel baglaýjy tehnologiýasy boýunça tejribesini we ulanyjy üçin amatly, adam merkezi dizaýn filosofiýasyny senagat we içerki maksatlar üçin fakel baglaýjy önümleriň bir toparyny ösdürmäge ulanýar.


  • Öňki:
  • Indiki: