Gowy hilli WS-533B Howpsuzlyk kebşirlemesi Gaýtadan doldurylýan zarba butan gaz fakel kebşirlemek

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: gyzyl + gara

2. Ölçegi: 161 × 38 × 49mm

3. Agramy: 109 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

6. Tersine ulanyp bolýar

Uelangyç: Butane

Blister gaplamak

Gaplamak: 100 sany / karton;

Ölçegi: 75 * 29 * 43 sm

Jemi arassa agramy: 13/11 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Butan fakeliniň sazlanylýan dizaýny, ýangynyň derejesine täsir etmezden, ýangynyň ululygyny zerurlyklaryňyza görä sazlap bilersiňiz.

2. Elektron gysgyç kommutator düwmesi, alawy ýakmak we ýakmak üçin ýeňil basyň.

3. Ownuk ululyk, götermek aňsat.Diňe aşhanada däl, senagat, açyk we beýleki ýerlerde hem ulanylýar.

4. Aşak, uzak möhletli ulanylmagy we iş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çişirilýän enjam.

5. Gril fakelimiziň aşhanaňyzda näme edip biljekdigine göz ýetireniňizden soň, ony ähli dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen paýlaşmak islärsiňiz!Dostuňyzyň doglan gününi belleýärsiňizmi ýa-da maşgalaňyzy täze öýüne garşy alýarsyňyzmy, nahar bişirmek fakeli ýatdan çykmajak we haýran galdyryjy sowgat.

Ulanyş ugry

1. Düwmäni haýallyk bilen "+" ugruna öwüriň, soňra düwmäni eşidýänçäňiz dolandyryş düwmesiniň ortasyndaky "PUSH" düwmesini basyň.

2. "-" we "+" (pes we ýokary yssy) pozisiýalaryň arasynda alawy sazlaň.

3. Iki minutlyk gyzdyryş döwründe ýanýan alawyň peýda bolup biljekdigine göz ýetiriň, bu döwürde enjam dikliginden 15 gradusdan ýokary bolmaly däldir.

4. Iki minut ýakylandan soň, enjam gyzdyrylýar we dargadylmazdan islendik burçda ulanylyp bilner.

Çäreler

1. Doldurylanda töwereginde alaw bolmaly däldir.

2. Çilim çekýän wagtyňyz gaz goşmaň, ýangyjy zatlardan uzak duruň.

3. döwülmeginiň öňüni almak üçin çörek bişirilýän ýerde ulanmaň.

4. Alawy atanyňyzda we sazlanyňyzda, alawyň dökülmeginden döreýän betbagtçylyklardan gaça durmak üçin ýüzüňizi nyşana almaň ýa-da ýüzüňize gaty ýakynlaşmaň.

5. Rozetka klapany adaty wagtlarda arassa saklanmalydyr we ýangynyň döremeginiň öňüni almak üçin çyranyň kellesindäki hapalar çotga bilen ýygy-ýygydan aýrylmalydyr.

WS-533B- (2)

  • Öňki:
  • Indiki: