BS-202 Gaz bilen doldurylýan gaz aşhanasy has ýokary güýçli aşhana fakeli bilen meşhur aşhana ýeňil ýaragy

Gysga düşündiriş:

1. Ölçegi: 8.2X3.5X12.5 sm

2. Agramy: 133g

3. Gazyň mukdary: 6g

4. Alýumin garyndysy + sink garyndysy

5. Düzülip bilinýän açyk alaw

6. uelangyç: Butan

Blister gaplamak

Gaplamak: 100 sany / guty;10 sany / orta guty;

Daşarky gutynyň ululygy: 74.5X30.5X41 CM

Jemi / arassa agramy: 19/18 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Windel geçirmeýän fakel, gaty güýçli, çilimi ýakyp biler.

2. Hiç hili tagallasyz ýuwaşlyk bilen süýşmek, üznüksiz otlamak.

3. Aşagy uzak möhletli ulanylmagyny üpjün edip bilýän çişiriji enjam.

4. Alawyň ululygy zerurlyklara görä we 1300 ° çenli temperatura düzülip bilner.

BS-202- (1)
BS-202- (3)

Ulanyş ugry

1. Ot alma: aşak basmak;söndürmek üçin goýberiň.

2. Gulpdan peýdalanmak: düwmäni basanyňyzda düwmäni “gulplamak” üçin goýuň, ol henizem ýanar.öçürilen ýa-da ulanylmasa gulplama ýagdaýynda bolmaly.

3. Düzülip bilinýän leňri ulanmak: uzak wagtlap ýanmak isleseňiz, uçar alawyny almak üçin leňri çepe itekläň;gysga wagt ýakmak isleýän bolsaňyz, ýalaňaç alaw almak üçin iň dogry derejä basyň.

4. Düzülip bilinýän düwmäni ulanmak: “+” ”-” alawyň ululygyny aňladýar.Alawy dürli işe ýa-da ýangyna görä sazlamak üçin düwmäni “+” ýa-da “-” öwrüp bilersiňiz.

5. Dolduryş: bölümi tersine öwüriň we butany gaz giriş klapanyna berk itiň.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan birnäçe minut soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

BS-202- (4)
BS-202- (2)

Çäreler

1. Butan ulanýan bolsaňyz, fakeli tersine öwüriň we butan silindrini zarýad klapanyna itekläň.

2. Zarýad berlenden soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň.

3. Çyrany ot, gyzdyryjy ýa-da ýanýan zatlaryň ýanynda ulananyňyzda seresap boluň.

4. Ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň, ýogsam ýanmagyňyz mümkin.

5. Önümiň içinde açyk alawyň ýokdugyna we saklanmazdan ozal sowadylandygyna haýyş edýäris.

6. Önümi rugsatsyz sökmäň ýa-da bejermäň.

7. Çagalardan uzak duruň.

BS-202-2
BS-202-3

  • Öňki:
  • Indiki: