“Butane” fakeliniň aşhana çyralary aşpez çyralary Professional nahar bişirmek ýeňil kelläni doldurmak sazlanylýan alaw WS-532L

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: gara + gyzyl

2. Ölçegi: 164 * 35 * 60MM

3. Agramy: 130g

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 22mm

6. Tersine ulanyp bolýar

Uelangyç: Butane

Blister gaplamak

Gaplamak: 100 sany / karton;

Ölçegi: 75 * 35 * 43 sm

Jemi arassa agramy: 15 / 12.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Elektron klip kommutator düwmesi, amatly we çalt, ýakmak üçin ýeňil basyň.

2. Poslamaýan polatdan ýasalan burun, amatly we çalt, ýokary temperatura we ýokary ýangyn güýji, güýçli alaw we durnukly ýyladyş.

3. Çişýän enjam, adamlaşdyrylan daşky dizaýn, orta el duýgusy.

4. Aşak, uzak möhletli ulanylmagy we iş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin çişirilýän enjam.

Ulanmak üçin görkezmeler

1: Butan ýangyjyna birikdirijini tapyň.

2: Fakeli gulplamak üçin sagat ugruna öwüriň.

3: Butan gazyny çykarmak üçin sazlaýjyny sagat ugruna öwüriň.

4: Elçyrany ýakmak üçin tutaşdyrmak düwmesini basyň.

Çäreler

1. Bu önüme ýangyjy materiallar bilen garyşmak düýbünden gadagan.

2. Garrylygy we könelişenligi ýüze çykarylsa, wagtynda çalşylmalydyr.

3. Ulanylanda howply ýerden çykyň.

4. Gazyň berk bolmagy üçin ähli bölekleri ýygy-ýygydan barlaň.

5. Pes gaz ulanmaň.

6. Açyk alawlaryň ýa-da uçgunlaryň bardygyny doldurmaň.

7. Doly zarýad berlende, çyrany ýakmazdan ozal birnäçe minut dik saklaň.

Iň ýokary hilli yşyklandyryjylary döretmek üçin iň gowy tehnologiýamyzy we tejribämizi ulanýarys.Hilimize we satuwdan soňky iň gowy hyzmatymyza ynanmagyňyzy haýyş edýäris.

WS-532L- (2)

Biz bilen habarlaşyň

Bazaryň üýtgeýän isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýa ünsi yşyklandyryjylary gözlemek we ösdürmäge gönükdirdi.Şondan bäri kompaniýa has ýeňil tehnologiýa boýunça tejribesini güýçlendirdi we adam merkezi dizaýn filosofiýasyny senagat we öý çyralarynyň birnäçesini ösdürmäge ulandy.Tejribe çekmek we ösen tehnologiýany ornaşdyrmak arkaly giňişleýin güýjümizi yzygiderli ösdürýäris.Tehniki güýç, dizaýn ukyby we bäsdeşlik bahasy bilen müşderilerimiziň ynamyny we goldawyny gazandy.Ightshli görnüşdäki yşyklandyryjylar, gaz çyralary, fakel çyralary, uçar çyralary, aşhana çyralary, kempir çyralary we ş.m.Bize suratlar iberiň, islendik zat mümkin.


  • Öňki:
  • Indiki: