BS 620 Şaý-sepleri bejermek fakeli sazlanylýan jet gök alaw aşhana aşhanasy fakeli

Gysga düşündiriş:

1. Reňk: kümüş, gara, gyzyl, ýaşyl, gök, altyn

2. Ölçegi: 12.1X4.5X17.2 sm

3. Agramy: 211g

4. Howanyň kuwwaty: 15g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Alýumin garyndy gabygy

8. uelangyç: Butan

9.Logo: özleşdirilip bilner

10. Gaplamak: goşa blister gaplamak

11. Daşarky karton: 60 sany karton;

12. Ölçegi: 54 * 39.5 * 48.5 sm

13. Jemi arassa agramy: 18/17 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Poslamaýan polat turbasy, doly mis çukury, ýokary ýangyn güýji, ýangyny durnukly gyzdyrmak.

2. pleönekeý gurnama, amatly we amaly, açyk we içerde amatly.

3. Ultra ýeňil we ykjam dizaýn, ulanmak aňsat, eliňizde saklamak aňsat.

4. Ultra galyň turba diwary, üýtgeşik dizaýn, ýangyjy kislorod bilen garyşdyrýar, has doly ýanýar we ýalyn has güýçli bolýar.

5. fireangyn güýjüni aňsat doldurmak we dolduryp bolýan.

BS-620- (2)
BS-620- (3)

Ulanyş ugry

1. Gaz fakelini ulanmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň.Tnak 10 sekuntda doldurylmalydyr.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan birnäçe minut soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

3. Fakeli ýakmak.Ilki bilen, gaz sazlaýjy düwmesini sagat akýança tersine öwüriň, tä gaz akýança, Soňra tutaşdyryjy düwmesini basyň.

4.Gaz sazlaýjy düwmesini sagat ugruna öwüreniňizde ýanmagy dowam eder.

5. alawy sazlamak: gaz akymyny dolandyrmak düwmesini sagat tersine öwürip, gaz akymyny we ýangynyň uzynlygyny artdyryp bilersiňiz.

6. Düwümi ulanmaýan wagtyňyz ýapykdygyna göz ýetiriň.

BS-620- (4)
BS-620- (5)

Hoşniýetli maslahatlar

1. Howpsuzlyk üçin ýangyndan we ýangyjy materiallardan uzak duruň.

2. ameangyn fakelini 15 minutdan köp ulanmaň.

3. Elçyrany dynç alyň we ulananyňyzdan soň tebigy sowadyň, ýokary temperatura böleklerini suwa çümdürmäň.

4. Gaz goşulanda, howa girelgesinde howa syzmagy bar bolsa, bu gaz silindriniň doludygyny aňladýar.Dowam etmek aşa streslere sebäp bolup biler.Doldurmaň.

5. Ulanylanda çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

6. Ulanylanda gorag turbasyna degmäň.

7. Önümi göni gün şöhlesinden uzakda saklaň.

BS-620- (6)
BS-620-1

Önümiň görkezilmegi

BS-620- (7)
BS-620- (8)

  • Öňki:
  • Indiki: