Göni göçme butan gaz mikro reaktiw alawy çilim ot ýakýan BS-266

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: Ak Nikel, Gara Nikel

2. Ölçegi: 8X5.8X14.5 sm

3. Agramy: 197 gr

4. Howanyň kuwwaty: 6g

5. Sink garyndysy + plastmassa

6. Howpsuzlyk gulpy

8. uelangyç: Butan

Gaplamak: reňk gutusy

Daşarky karton: 100 sany karton / karton;10 sany / orta guty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Poslamaýan polat turbasy, doly mis burun, ýokary temperatura alawy, ýokary alaw güýji, ýangynyň durnuklylygy.

2. Howa klapan wyklýuçateli, aşagyndaky çişiriji enjam uzak wagtlap ulanylyp bilner.

3. temperatureokary temperatura çydamly gabyk, çydamly we ýakmak aňsat däl.Gowy ýylylyk izolýasiýasy bar.

4. Barjak ýeriňizi almak üçin ýeňil dizaýn.

5. Öýde we daşarda çörek we tort bişirmek.

BS-266- (7)

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

2. Elektron gysgyç düwmesini basyň, şol bir wagtyň özünde gaz çykar we alaw ýakylar.

3. alaw ýananda.howpsuzlyk gulpuny ON-dan öçüriň we ýalyn ýanmagy dowam etdirip biler.4. Alawyň ululygyny önümiň öň tarapyna basmak arkaly sazlap bolýar.

5. Alawy öçürmeli bolanyňyzda howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

6. Önümi saklanyňyzda önümi ýapyk saklaň we howpsuzlyk gulpuny ON-dan OFF-e basyň.

BS-266- (5)
BS-266- (6)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

3. Çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

4. Şemalladylýan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

5. Howpdan gaça durmak üçin ýüz, deri, eşik we beýleki ýangyjy zatlar bilen ýüzbe-ýüz bolmak düýbünden gadagan;

6. Çyrany ýokary temperatura gurşawynda (50 gradus / 122 gradus) uzak wagtlap goýmaň.

Biz siziň bilen işewür gatnaşyklar gurmaga umyt baglaýarys we bilelikdäki tagallalarymyz bilen işimiziň gerimini giňeltmäge garaşýarys.

BS-266- (4)

  • Öňki:
  • Indiki: