BS-870 Professional göçme ýel geçirmeýän ýangyjy, butan gaz fakeli Jet fakel ýeňil

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňki: gyzyl, gara, gök, gyrmyzy

2. Ölçegi: 3.5X3.2X18.7CM

3. Agramy: 102g

4. Howanyň kuwwaty: 8g

5. Otuň ululygyny ortada sazlaň

6. Sink garyndysy + plastmassa

7. uelangyç: Butan

8.Logo: özleşdirilip bilner

9. Gaplamak: görkeziş gutusy

10. Gaplamak: 96 sany karton / karton;12 sany / görkeziş gutusy

11. Ölçegi: 36.5X29.5X44.3CM

12. Jemi arassa agramy: 12/11 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň aýratynlyklary

1. Poslamaýan polatdan ýasalan, ýokary temperatura çydamly gabyk, güýçli ýangyn güýji we ýakmak aňsat däl.

2. Uzyn burun burçy barmaklary alawdan goraýar.Ameangynyň ululygyny öz islegleriňize görä sazlap bolýar.

3. Wyklýuçatel düwmesiniň berkligi ortaça we el rahat.Daşamak we saklamak aňsat.

4. Barbekýu, piknik, desert we ş.m. ýaly dürli ssenariýalar üçin amatly.

BS-870- (3)
BS-870-2

Ulanyş ugry

1. Gaz fakelini ulanmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň.Bak 10 sekuntda doldurylmalydyr.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan birnäçe minut soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

3. Çilim fakelini ýakmak.Ilki bilen gulp düwmesini açyň. Soňra düwmäni basyň.

4. Alawyň ýanmazlygy üçin.Ameangyn ýakylanda gulp düwmesini basyň.

5. Çilim fakelini öçürmek üçin.Gulp düwmesini açyň, soňra gulpda saklaň.

 

BS-870-1
BS-870- (4)

Çäreler

1. fireangyn çeşmelerine, gyzdyryjylara ýa-da ýangyçlara ýakynlaşanyňyzda seresap boluň.

2. Gaz goşanyňyzda töwereginde ot bolmaly däldir.

3. Saklamazdan ozal önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we sowadylandygyny tassyklaň.

4. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

5. Ökde butan gazyny ulanyň, pes gaz önüme zeper ýetirer we ömrüni azaldar.

6. Hiç haçan deşmäň ýa-da ot ýakmaň.

7. Has ýeňil oýunjak däl, çagalara onuň bilen oýnamaga ýol bermäň.

8. Howpdan gaça durmak üçin alawy degişli beýiklikde sazlaň.

BS-870- (2)
BS-870-3

  • Öňki:
  • Indiki: