Göçme özleşdirilip bilinýän logo ýel geçirmeýän reaktiw fakel, doldurylýan butan gaz uçary çilim ýeňil BS-265

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: Ak Nikel, Gara Nikel

2. Ölçegi: 8X4.7X14.7 sm

3. Agramy: 186 gr

4. Howanyň kuwwaty: 8g

5. Sink garyndysy + plastmassa

6. Howpsuzlyk gulpy

8. uelangyç: Butan

Gaplamak: reňk gutusy

Daşarky karton: 100 sany karton / karton;10 sany / orta guty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Windel geçirmeýän fakel, uzak wagtlap ulanmak, sigara ýakyp, ot ýakyp biler.

2. Amatly we çalt, ýakmak üçin basyň.

3. Poslamaýan polatdan ýasalan, ýokary temperatura çydamly gabyk, gurlan mis ýadrosy we mis gyzdyryjy turba, güýçli ýangyn güýji.

4. Güýçli ýangyn güýji we ýangynyň ululygy islegiňize görä sazlanyp bilner.

5. Köp ulanylyş, daşarda-da, içerde-de işleýär.

BS-265- (6)

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

2. Elektron gysgyç düwmesini basyň, şol bir wagtyň özünde gaz çykar we alaw ýakylar.

3. alaw ýananda.howpsuzlyk gulpuny ON-dan öçüriň we ýalyn ýanmagy dowam etdirip biler.4. Alawyň ululygyny önümiň öň tarapyna basmak arkaly sazlap bolýar.

5. Alawy öçürmeli bolanyňyzda howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

6. Önümi saklanyňyzda önümi ýapyk saklaň we howpsuzlyk gulpuny ON-dan OFF-e basyň.

BS-265- (7)
BS-265- (8)

Hoşniýetli maslahatlar

1. Howpsuzlyk sebäpli çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

2. Alaw fakelini 15 minutdan köp ulanmaň, fakeli dynç alyň we ulanylandan soň tebigy sowadyň.Gyzgyn bölekleri suwa çümdürmäň.

3. Doldurylanda, howa girelgesinden howa syzmagy bar bolsa, bu gaz silindriniň doludygyny aňladýar.Dowam etmek aşa streslere sebäp bolup biler.Doldurmaň.

4. Ulanylanda gorag turbasyna degmäň.

5. Önümi göni gün şöhlesinden uzak saklaň.

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary garşylaýarys.geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň

BS-265- (5)

  • Öňki:
  • Indiki: