Professional önümçilik BS-402 krem ​​brulee göçme jet alawy butan gaz aşpezli fakel çyrasy

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Ölçegi: 12.1X6X15.7 sm

2. Agramy: 180 gr

3. Gazyň mukdary: 10 gr

4. Alýumin garyndysy + sink garyndysy

5. Çaga çydamly açyk enjam (CR)

6. uelangyç: Butan

Reňk gutusy

Gaplamak: 100 sany / guty;10 sany / orta guty;

Ölçegi: 67.5 * 35 * 68.5 sm

Jemi / Net: 26/25 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Elektron gysgyç düwmesi ýokary temperatura alawyny döredip biler, ýalyn güýçli we durnukly.

2. Aşakdaky çişirilýän deşik, gaýtadan ulanylýan çişirilýän.

3. Ygtybarly we çydamly, howpsuzlyk gulpy tötänleýin ýanmagyň öňüni alýar.Giň esas, onuň ýykylmagynyň öňüni alýar.

4. Köpugurly, gril, gril biftek, gowrulan jaň burçlary we ş.m.

5. Düzülip bilinýän temperatura, sazlaýjy ýangyny doly dolandyryp biler.

BS-402- (2)
BS-402- (1)

Ulanmak üçin görkezmeler

Ulanyş ugry:

1.Ignition: awtomatiki howpsuzlygy ýokarlandyryň, basyň we elektron enjamy bilen ýakylýar.

2. Dowam etmegi: ýalyn ýakylanda, alawyň ýanmazlygy üçin ony kesiň.

3. Düzediş: uly alaw (+) bilen kiçi alawyň (-) arasyndaky alawy dolandyrmak üçin sazlanylýan leňri basyň.

4.Törite tapawut: Çykandan soň alawy öçürýär.Ameangyn ýakylanda, tersini tersine öwüriň, soň boşadylýar we ýalyn söndürilýär.Bu aralykda, awtomatiki howpsuzlyk awtomatiki usulda we fakel bilen baglanyşar.

BS-402- (4)
BS-402- (5)

Çäreler

1. Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň.

3. fireangyn çeşmelerinden, gyzdyryjylardan ýa-da ýanýan zatlardan uzak duruň.

4. Ulanylanda ýa-da ýanmazlyk üçin ulanylandan soň burnuňyza degmäň.

5. Önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowandygyny tassyklaň.

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

7. Şemalladylýan gurşawda ulanyň, ýanýan materiallara üns beriň.

8. Ot kellesiniň derä, eşiklere we beýleki ýanýan zatlara gönükdirilmegini haýyş edýäris.

Biz bilen habarlaşyň

Islendik yşyklandyryjy!Sitata hoş geldiňiz!

Lhli yşyklandyryjylar, gaz çyralary, fakel çyralary Jet çyralary, kase çyralary, aşhana çyralary, kempir çyralary.Biziň üpjün edip biljek zatlarymyz.

Bize suratlar iberiň, onda hemme zat mümkin!

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary garşylaýarys.geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.


  • Öňki:
  • Indiki: