BS-400 Butane Gas Creme Brulee Aşhana bişirmek atingyladyş ot ýakýan fakel BS-400S

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňk: Gara, Kümüş, Gyzyl, Gök, Altyn

2. Ölçegi: 12X6X15.7 sm

3. Agramy: 202 gr

4. Gaz kuwwaty: 10g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Alýumin garyndy gabygy

7. Howpsuzlyk gulpy

8. uelangyç: Butan

Gaplamak: reňk gutusy

Daşarky karton: 100 sany karton / karton;10 / orta karton

Ölçegi: 67.5 * 35 * 68.5 sm

Jemi arassa agramy: 29/27 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Howpsuzlyk gulpy dizaýny, çagalaryň tötänleýin ýanmagynyň öňüni alýar we ş.m. Ulanylandan soň tutaşdyryjyny gulplamak üçin sagat ugruna öwrüliň.

2. Ajaýyp ot alma dizaýny, hiç hili tagallasyz yşyklandyrmaga mümkinçilik berýär.

3. Dürli islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin ýangynyň derejesini sazlamak üçin pyçak dolandyryşyny süýşüriň.

4. Göçme, ýeňil we amatly fakel çyrasy “Cigar Lighter” we ş.m. ulanylyp bilner.

5. Diňe gündelik aşhana, nahar bişirmek, çilim çyrasy we ş.m. üçin däl, ýokary temperatura DIY lehimleme, kebşirlemek we ş.m. goldap biler.

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Butan doldurylandan soň ot ýakmak üçin basyň.Doldurylandan soň 5 minutdan az garaşmaň we fakeliň üstünden aşa zarýad bermäň, uly apelsin alawyna sebäp bolup biler, bu howply.

2. Üznüksiz alaw re modeimine geçiň: Fakeli ýakanyňyzda ot ýakmagy sagat ugruna öwüriň we ody ýakar.

3. ameangynyň derejesini dolandyrmak üçin pyçak düwmesini süýşüriň, butan ýakylanda seresap boluň.

4. Ot almagy "aç" stansiýasyna öwüriň, ýalyn öçer.Ulanylandan soň, heläkçiligiň döremeginiň öňüni almak üçin ot ýakmagy gulplaň.

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

3. Çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

4. Şemalladylýan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

5. Howpdan gaça durmak üçin ýüz, deri, eşik we beýleki ýangyjy zatlar bilen ýüzbe-ýüz bolmak düýbünden gadagan;

6. Çyrany ýokary temperatura gurşawynda (50 gradus / 122 gradus) uzak wagtlap goýmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: