Windel geçirmeýän çilim çekýän göçme “Butane Gas Jet Mini Flame” Çilim çekmek çilimini ýeňilleşdirýär

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Ölçegi: 10.4X6X16 sm

2. Agramy: 201g

3. Gazyň mukdary: 10 gr

4. Alýumin garyndysy + sink garyndysy

5. Howpsuzlyk gulpy

6. uelangyç: Butan

Reňk gutusy

Gaplamak: 100 sany / guty;10 sany / orta guty;

Ölçegi: 57X34X68.5 sm

Jemi / Net: 28/27 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1.Elektron klip kommutator düwmesi, göni gök alawyna, wyklýuçatel düwmesi ortaça berk we amatly.

2. Poslamaýan polatdan ýasalan burun, amatly we çalt, altyn bürünç krater, ýokary temperatura alawy we ýokary ýangyn güýji.

3. Adamlaşdyrylan daşky dizaýn, orta el duýgusy, götermek aňsat we ulanmak aňsat.

4. Aşakdaky çişirilýän deşik, çişirilýän enjam, howpsuz we uzak möhletli ulanmak.

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

2. Elektron gysgyç düwmesini basyň, şol bir wagtyň özünde gaz çykar we alaw ýakylar.

3. alaw ýananda.howpsuzlyk gulpuny ON-dan öçüriň we ýalyn ýanmagy dowam etdirip biler.

4. Alawyň ululygy, sazlaýjy enjamy önümiň öň tarapyna basyp sazlap bolýar.

5. Alawy öçürmeli bolanyňyzda howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

6. Önümi saklanyňyzda önümi ýapyk saklaň we howpsuzlyk gulpuny ON-dan OFF-e basyň.

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň;

3. fireangyn çeşmelerinden, gyzdyryjylardan ýa-da ýanýan zatlardan daşda duruň;

4. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

5. Önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we saklamazdan ozal sowandygyny tassyklaň;

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň;

7. Şemalladylýan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

8. Ot kellesiniň derä, eşiklere we beýleki ýanýan zatlara gönükdirilmegini haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki: