Butan fakel ýeňil ýel geçirmeýän BBQ ýeňil kemping uçar ýangyjy kebşirleýiş gaz aşhana aşpez fakel OS 490

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: gara, kümüş, gök

2. Ölçegi: 11.4X6.3X16.7 sm

3. Agramy: 187 gr

4. Howanyň kuwwaty: 9g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Alýumin garyndy gabygy

7. Howpsuzlyk gulpy

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: reňk gutusy

11. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 / orta guty


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Süýşýän pyçak dolandyryşy, dürli zerurlyklaryňyza görä ýalyn derejesini sazlaýar.

2. Aşagy çişirilýän enjam, howa gutusy uly kuwwata eýedir we uzak möhletli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin yzygiderli çişirilip bilner.

3. Ot rozetkasynyň bölekleri berk we çydamly, ýokary temperatura çydamly we ýakmak aňsat däl.

4. Biziň fakelimiz, pudak howpsuzlygy düzgünlerine laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin 3-nji tarapyň berk barlaglaryndan geçýär.

5. Lehimlemek we DIY jaý taslamalary üçin ajaýyp.

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Butan goşanyňyzdan soň, ýakmak üçin tutaşdyryjy wyklýuçatel basyň.

2. Üznüksiz ýangyn re modeimine geçiň: fakeli sagadyň ugry boýunça "öçüriň", çyrany ýakanyňyzda ol ýanar.

3. ameangynyň derejesini dolandyrmak üçin pyçak düwmesini süýşüriň, butan ýakylanda seresap boluň.

4. Ot alma wyklýuçatelini "ýak" ýagdaýyna öwüriň we ýalyn öçer.

5. Tötänleýin ýanmagyň öňüni almak üçin ulanylandan soň tutaşdyryjy wyklýuçatelini gulplaň.

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. Butan gazy ulanylanda, bedeni tersine öwüriň we butan tankyny inflýasiýa klapanyna berk itiň.Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnuklaşýança birnäçe minut garaşyň;

3. Ot, gyzdyryjylar ýa-da ýangyç ýakylanda seresap boluň;

4. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

5. Saklamazdan ozal önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we sowadylandygyny tassyklaň;

6. Basyşly ýanýan gaz bar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

7. Şemalladylýan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

8. Howpdan gaça durmak üçin ýüzüň, deriniň, eşikleriň we beýleki ýangyjy zatlaryň ot kellesiniň ugruna gönükdirilmegi düýbünden gadagan;

9. Ot ýakylanda, ot ýakýan ýerini tapyň we ýakmak üçin wyklýuçateliň ortaça basyň;

10. Çyrany ýokary temperatura gurşawynda goýmaň.

OS-490- (2)

  • Öňki:
  • Indiki: