Hususy WS-513C açyk ýel geçirmeýän plastmassa barbekü poslamaýan polatdan gök alaw butan fakelleri has ýeňil

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňki: gök + gyzyl

2. Ölçegi: 150X80X40mm

3. Agramy: 124,7 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

6. Tersine ulanyp bolýar

7. uelangyç: Butan

8. Logotip: özleşdirilip bilner

9. Gaplamak: sorujy kartoçka

10. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

11. Ölçegi: 75 * 29 * 43 sm

12. Jemi arassa agramy: 18.5 / 17kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Windel geçirmeýän, suw geçirmeýän, çygly, ýokary derejeli materiallardan ýasalan, çydamly.

2. Ot açmak üçin wyklýuçatel basyň, amal ýönekeý we kän wagt almaýar.

3. Gaýtalanýan inflýasiýa uzak möhletli ulanylmagyny üpjün edýär we iş zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

4. ameangynyň ululygy we görnüşi islegleriňize görä başgaça sazlanyp bilner.

5. Aşhanada, çörek bişirmekde, açyk howada we ş.m.

Ulanyş ugry

1. Gaz akymyny başlamak üçin düwmäni haýallyk bilen "+" ugruna öwüriň, soňra basma eşidilýänçä dolandyryş düwmesiniň ortasyndaky "PUSH" düwmesini basyň.

2. "-" we "+" (pes we ýokary yssy) pozisiýalaryň arasynda alawy sazlaň.

3. Iki minutlyk gyzgynlyk döwründe ýanýan alawyň peýda bolup biljekdigine göz ýetiriň, bu döwürde enjam dikliginden 15 gradusdan ýokary bolmaly däldir.

4. Iki minut ýakylandan soň, enjam gyzdyrylýar we dargadylmazdan islendik burçda ulanylyp bilner.Belligi ýokarda saklamak ýanmagy azaldýar.

Çäreler

1. burnanmagyna we beýleki betbagtçylyklara sebäp bolýan görkezmelere laýyklykda dogry gurlan gaz silindrlerini ulanmagy unutmaň.

2. Syzdyrylan ýagdaýynda ulanmagy bes ediň, ýogsam ýanar.

3. Görülýän kraterde gadagan etmek ýa-da ulanmak, ýüzüne ýa-da göwresine pürküji ýaragyň ulanylmagyny gadagan edýär.

4.Krater birgiden gaz çykaranda, ot bermäň. Gaz gözegçiligini güýçlendirenden 3-4 sekunt soň gaz çykarýar we gaýtadan ot açýar.Gaz ýanmagy, ýanmak, ýalyn çykýan duman gaty uzyn bolar.

Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlar, biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin hoş geldiňiz.

WS-513C- (2)

  • Öňki:
  • Indiki: