WS-526C Täze önüm, doldurylýan Ignitor kebşirleýiş gaz fakelini işletmek aňsat

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: ak + çal

2. Ölçegi: 170X70X40mm

3. Agramy: 122 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

6. Tersine ulanyp bolýar

7. uelangyç: Butan

8. Logotip: özleşdirilip bilner

9. Gaplamak: sorujy kartoçka

10. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

11. Ölçegi: 75 * 35 * 43 sm

12. Jemi arassa agramy: 18/17 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Wyklýuçatel düwmesi ortaça berk we rahat duýulýar.

2. Alýumin garyndy burun ýokary temperatura çydamly bolup, fakeliň ömrüni uzaldýar.

3. Doly doldurylýar we butan ýangyjynyň islendik markasy bilen işläp bolýar.

4. Alawy sazlamak işi ýönekeý we çeýe, ýangynyň ululygy birneme durnukly.

Ulanyş ugry

1. Barlaň: Butan gazyny birikdiriň we bölekleriň syzýandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň.

2. Ot alma: pürküji ýaragyň wyklýuçatelini biraz gowşadyň, islenýän temperatura ýetmek üçin pürküji ýaragyň wyklýuçatelini sazlaň.

3. Closeapyň: wyklýuçatel klapanyny ýapyň, ýangyny öçüreniňizden soň birnäçe minut garaşyň we gury ýerde goýuň.

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. Butan gazy ulanylanda, bedeni tersine öwüriň we butan tankyny inflýasiýa klapanyna berk itiň.Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnuklaşýança birnäçe minut garaşyň;

3. Ot, gyzdyryjylar ýa-da ýangyç ýakylanda seresap boluň;

4. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

5. Saklamazdan ozal önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we sowadylandygyny tassyklaň;

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň;

7. Basyşly ýanýan gazy öz içine alýar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

8. Şemalladylýan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

9. Howpdan gaça durmak üçin ýüzüň, deriniň, eşikleriň we beýleki ýangyjy zatlaryň ot kellesiniň ugruna gönükdirilmegi düýbünden gadagan;

10. Ot ýakanyňyzda, ot ýakýan ýerini tapyň we ýakmak üçin wyklýuçatelini ortaça basyň;

11. Çyrany ýokary temperatura gurşawynda goýmaň.

WS-526C

  • Öňki:
  • Indiki: