Köp maksatly täze dizaýn WS-515C çişirilýän şaý-sepler butan gaz kebşirleýiş fakeli

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: ak + çal

2. Ölçegi: 165 * 39 * 67MM

3. Agramy: 129 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

6. uelangyç: Butan

Blister gaplamak

Gaplamak: 100 sany / karton;

Ölçegi: 75 * 29 * 43 sm

Jemi arassa agramy: 18/17 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. lighteňil we göçme, gurallar gutusyna aňsatlyk bilen gabat gelýär.

2. pleönekeý işlemek we ýokary howpsuzlyk.Elçyrany alaw bilen ýakmagyň zerurlygy ýok, ony ýakmak üçin düwmä basyň.

3. Adamlaşdyrylan dizaýn, özüňizi rahat duýuň, barmaklar ýakylmaz.

4. Açyk çäreleriň köpüsi üçin iň gowusy, dostlaryňyz we maşgalaňyz bilen has ýakymly iýmitleri paýlaşyň.

5.Butan tankyna düzedip bolýar, çalşyp we gaýtadan ulanyp bolýar we täze tanky çalyşmak üçin birnäçe sekunt gerek.

Ulanyş ugry

1: Önümi gurnamagy butan ýangyjyna ýerleşdiriň.

2: Basgançagy gulplamak üçin fakeli sagat ugruna öwüriň.

3: Butan gazyny çykarmak üçin sazlaýjyny sagat ugruna öwüriň.

4: Çyrany ýakmak üçin ot ýakmak düwmesini basyň, gaty ýönekeý.

Duýduryş

1. qualityokary hilli butan gazyny ulanmak maslahat berilýär.

2. Şişirilende, howa girelgesinde howa syzmagy bar bolsa, bu gaz silindriniň doludygyny aňladýar.

3. uelangyç guýlandan soň, işlemezden ozal gazyň durnuklaşmagy üçin birnäçe minut garaşyň.

4. Her inflýasiýany her 3-5 sekuntda ýerine ýetirmek maslahat berilýär.

5. Saklamazdan ozal önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we sowadylandygyny tassyklaň.

6. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň.

7. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

8. Şemalladylýan gurşawda ulanyň.

WS-515C- (2)

Biz bilen habarlaşyň

Işiňiz üçin premium fakel önümçiligini gözleýärsiňizmi?

Islegiňize jogap bermek üçin höwesli satuw topary gerekmi?

Satuwdan soňky meseleleriňizi çözmek üçin hünärmenler topary gerekmi?

GAZ TORCH saýlaň win win-win söwdasyna ýetmek üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk ediň!


  • Öňki:
  • Indiki: