Üpjün ediji göni WS-512C butan gaz mikro jet alawy, çilim fakeli çilimini ýeňilleşdirýär

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňki: gök + mämişi

2. Ölçegi: 155X69X40mm

3. Agramy: 115 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

6. Tersine ulanyp bolýar

7. uelangyç: Butan

8. Logotip: özleşdirilip bilner

9. Gaplamak: sorujy kartoçka

10. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

11. Ölçegi: 75 * 29 * 43 sm

12. Jemi arassa agramy: 16.5 / 15kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1.Piezo ot almagy çalt başlamaga mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde sazlaýyş düwmesi dürli bişirmek programmalaryna laýyk sagat ugruna we sagat tersine öwrülip, ​​alawyň ululygyny we görnüşini dolandyrýar.

2. Wyklýuçateliň berkligi ortaça, otlamak üçin basyň we iş ýönekeý.

3.Butan ýangyjynyň islendik markasy bilen güýçlendirilip bilner.

4. Howpsuz we ýönekeý, fakelleri ýangynyň görnüşini we intensiwligini kesgitlemek üçin sazlaýjylar we hereketlendirijiler bilen dolandyryp bolýar.

5. Restoran, jaý, piknik, gezelenç, kempir we beýleki açyk çäreler üçin amatly.

Ulanyş ugry

1. Gaz akyp başlamak üçin düwmäni haýallyk bilen “+” ugruna öwüriň we dolandyryş düwmesiniň ortasyndaky “PUSH” düwmesine basyň.

2. Alawy talap edilişi ýaly “-” we “+” (pes we ýokary ýylylyk) arasynda sazlaň.

3. Iki minutlyk gyzgynlyk döwründe bolup biläýjek we enjamyň dikligine 15 gradusdan köp burçlanmaly däl alawdan habarly boluň.

4. Iki minut ýakylandan soň, enjam gyzdyrylýar we ýanmazdan islendik burçda ulanylyp bilner.Salgyny ýokarda saklamak alawy azaldýar.

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança biraz garaşyň.

3. Ot alma çeşmelerinden, gyzdyryjylardan ýa-da ýangyjylardan ägä boluň.

4. Ulanylanda burnuňyza degmäň.

5. Önümiň açyk alawynyň ýokdugyna we saklanmazdan ozal sowadylandygyna göz ýetiriň.

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

7. faceüz, deri, eşik we beýleki ýangyjy zatlar bilen ýüzbe-ýüz bolmak düýbünden gadagan.

WS-512C- (1)
WS-512C- (2)

  • Öňki:
  • Indiki: