BS-850 Dolandyryp bolýan Butan gaz aşpez aşpez aşhana aşhanasynyň çyrasy

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňki: gyzyl, gara, gök, gyrmyzy

2. Ölçegi: 12.4X7.5X20 sm

3. Agramy: 287g

4. Howanyň kuwwaty: 20g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Plastiki gap

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: reňk gutusy

11. Gaplamak: 60 sany / guty;10 sany / orta guty

12. Ölçegi: 60.5 × 43.5 × 51.5CM

13. Jemi arassa agramy: 26 / 24,5 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Jübüt musket burun, göni gök alawyň içine, ýel geçirmeýän fakel, güýçli ýaşaýyş.

2. Burun, fakeliň ömrüni uzaldyp, ýokary temperatura çydap biler.Howpsuzlyk gulpy tötänleýin ýanmagyň öňüni alýar.

3. Nahar bişirmek fakeli, fakeliň işleýşini has ygtybarly edýän professional piezoelektrik ot alma tehnologiýasyny kabul edýär.

4. Aşhana bişirmek fakeli ulanylanda, 1300 ° çenli sazlap bolýan ýangynyň intensiwligi.

5. Gril, crème brûlée, çörek bişirmek, DIY şaý-seplerini lehimlemek we ş.m.

BS-850- (6)
BS-850- (7)
BS-850- (8)

Ulanyş ugry

1. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň.Bak 10 sekuntda doldurylmalydyr.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan birnäçe minut soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

2. Fakeli ýakmak.Ilki bilen, gaz sazlaýjy düwmesini sagat tersine öwüriň.Ikinjiden, tutaşdyrmak düwmesini basyň we ýanmagy dowam ediň.

3. Fakeli öçürmek üçin.Soňra ulanylmadyk wagty gaz akymyna gözegçilik düwmesini sagat ugruna öwüriň.4. Alawy sazlamak: gaz akymyny dolandyrmak düwmesini sagat tersine öwrüp, gaz akymyny we ýangynyň uzynlygyny artdyryp bilersiňiz.

BS-850- (2)
BS-850- (3)

Duýduryş

1. qualityokary hilli butan gazyny ulanmak maslahat berilýär.

2. Şişirilende, howa girelgesinde howa syzmagy bar bolsa, bu gaz silindriniň doludygyny aňladýar.

3. uelangyç guýlandan soň, işlemezden ozal gazyň durnuklaşmagy üçin birnäçe minut garaşyň.

4. Her inflýasiýany her 3-5 sekuntda ýerine ýetirmek maslahat berilýär.

5. Saklamazdan ozal önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we sowadylandygyny tassyklaň.

6. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň.

7. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

8. Şemalladylýan gurşawda ulanyň.

BS-850- (1)
BS-850- (4)

  • Öňki:
  • Indiki: