BS-881 encedendor soplete aşhana ýeňil ýel geçirmeýän aşpez fakel poslamaýan polatdan sazlanyp bilinýän butan fakel çyrasy

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňki: gyzyl, gara, gök, kümüş

2. Ölçegi: 9X6X19,4 sm

3. Agramy: 241g

4. Howanyň kuwwaty: 10g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Sink garyndysy

7. uelangyç: Butan

Reňkli paket

Karton: 50pc / karton;

Ölçegi: 47.5x41x40CM

Jemi / Net: 17/16 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň aýratynlyklary

1. musekeje musket barrel, ýel geçirmeýän fakel, göni gök alawyň içine, güýçli ýaşaýyş.

2. Ot alma düwmesi, ýakmak, amatly we çalt basmak üçin ýeňil basyň.

3. temperatureokary temperatura alawy, ýokary ýangyn güýji, güýçli ýangyny ýylatmak we durnukly ýylatmak, iň ýokary temperatura 1300 ° ýetip biler.

4. Alawy sazlamak işi ýönekeý we çeýe, ýangynyň ululygy birneme durnukly.

BS-881- (1)
BS-881- (4)

Ulanyş ugry

1. Gaz fakelini ulanmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň.Bak 10 sekuntda doldurylmalydyr.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan birnäçe minut soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

3. Aşhana fakelini ýakmak.Ilki bilen, gulp wyklýuçatelini basyň we tutaşdyryjy düwmesini basyň.

4. Alawyň ýanmazlygy üçin.Ameangyn ýakylanda gulp wyklýuçatelini basyň.

5. softumşak alawy sazlamak üçin. Kelläniň goşa dyrnagyny aşak basyp, fakeli ýa-da alawyň arasyndaky alawy sazlaň.

6.Aşhana fakelini ýapmak üçin.Gulp wyklýuçatelini basyň, soňra gulpda saklaň.

7. Alawy sazlamak: uly alaw (+) bilen kiçi alawyň (-) arasyndaky alawy dolandyrmak üçin wyklýuçateli sazlaň.

8. Dolduryş üçin takmynan iş wagty, 30 minutdan gowrak.

BS-881- (3)
BS-881- (5)

Hoşniýetli maslahatlar

1. Howpsuzlyk sebäpli ýangyn çeşmelerinden, ýangyjy zatlardan uzak duruň.

2. Alaw fakelini 15 minutdan köp ulanmaň, fakeli dynç alyň we ulanylandan soň tebigy sowadyň.Gyzgyn bölekleri suwa çümdürmäň.

3. Doldurylanda, howa girelgesinden howa syzmagy bar bolsa, bu gaz silindriniň doludygyny aňladýar.Dowam etmek aşa streslere sebäp bolup biler.Doldurmaň.

4. Aşhana çyrasyny ulananyňyzda çagalardan uzakda saklaň we ulananyňyzda gorag turbasyna degmäň.

5. Önümi göni gün şöhlesinden uzak saklaň.

BS-881- (6)

  • Öňki:
  • Indiki: