BS-891 Dolandyryp bolýan sazlanylýan howpsuzlyk aşhana alawy has ýeňil butan bişirmek BBQ aşpez fakeli has ýeňil

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: gyzyl, gara, gök

2. Ölçegi: 8.4X3.4X13.4 sm

3. Agramy: 201g

4. Howanyň kuwwaty: 6g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Sink garyndysy + plastmassa

7. uelangyç: Butan

Sowgat bukjasy

Gaplamak: 40 sany / karton;

Ölçegi: 48.5x34x23CM

Jemi arassa agramy: 13.5 / 12.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň aýratynlyklary

1. fireokary ýangyn güýji, durnukly alaw ýyladyşy, gabygyň ýokary temperatura garşylygy, ýakmak aňsat däl.

2. Alawyň ululygyny we uzynlygyny islän wagtyňyz öz talaplaryňyza görä sazlap bolýar.

3. Howa gutusy uly kuwwata eýedir we uzak möhletli işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe gezek çişirilip bilner.

4. Adamlaşdyrylan daşky dizaýn, amatly el duýgusy, islendik wagt götermek aňsat.

5. Dürli ýagdaýlar üçin köp funksiýaly fakel.

BS-891- (2)
BS-891- (3)

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

2. Elektron gysgyç düwmesini basyň, şol bir wagtyň özünde gaz çykar we ýalyn ýakylar.

3. ameangyn ýakylanda, howpsuzlyk gulpuny ON-dan öçüriň we alaw ýanmagyny dowam etdirip biler.

4. ameangynyň ululygy, sazlaýjy enjamy önümiň öň tarapyna basyp sazlap bolýar.

5. Alawy öçürmeli bolanyňyzda, howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

6. Önümi saklanyňyzda önümi ýapyk saklaň we howpsuzlyk gulpuny ON-dan OFF-e basyň.

BS-891- (4)
BS-891- (5)
BS-891- (6)

Çäreler

1. Has ýeňil gazyň ýarylmagynyň we partlamagynyň öňüni almak üçin, gaz bakynyň we gaz turbasynyň ýanynda saklamaň.

2. Gaz çyrasy gyzdyrylandan soň partlamak aňsat.Şonuň üçin çyrany penjiräniň penjiresine we gün şöhlesine düşýän beýleki ýerlere goýmaň, esasanam yssy tomusda, ony ýerleşdirmek has howply.

3. heatylylykdan gaçmagynyň öňüni almak üçin ýylylyk çeşmelerinden uzakda saklaň.Peçler, ýokary gyzgyn lampalar we ýyladyş maşynlary ýaly ýokary ýylylyga ýykgyn edýän ýerler mümkin boldugyça uzakda saklanmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki: