Gaz urýan butan aşpez aşhana kebşirleýiş fakeli ýeňil BS-850 doldurylýan barbekyu bbq jet flme fakeli

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňki: gyzyl, gara, gök, gyrmyzy

2. Ölçegi: 12.4X7.5X20 sm

3. Agramy: 287g

4. Howanyň kuwwaty: 20g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Plastiki gap

8. uelangyç: Butan

Gaplamak: reňk gutusy

Gaplamak: 60 sany / karton;10 sany / orta guty

Ölçegi: 60.5 × 43.5 × 51.5CM

Jemi arassa agramy: 26 / 24.5 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Jübüt musket burun, göni gök alawyň içine, ýel geçirmeýän fakel, güýçli ýaşaýyş.

2. Burun, fakeliň ömrüni uzaldyp, ýokary temperatura çydap biler.Howpsuzlyk gulpy tötänleýin ýanmagyň öňüni alýar.

3. Nahar bişirmek fakeli, fakeliň işleýşini has ygtybarly edýän professional piezoelektrik ot alma tehnologiýasyny kabul edýär.

4. Aşhana bişirmek fakeli ulanylanda, 1300 ° çenli sazlap bolýan ýangynyň intensiwligi.

5. Gril, crème brûlée, çörek bişirmek, DIY şaý-seplerini lehimlemek we ş.m.

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Butan doldurylandan soň ot ýakmak üçin basyň.Doldurylandan soň 5 minutdan az garaşmaň we fakeliň üstünden aşa zarýad bermäň, uly apelsin alawyna sebäp bolup biler, bu howply.

2. Üznüksiz alaw re modeimine geçiň: Fakeli ýakanyňyzda ot ýakmagy sagat ugruna öwüriň we ody ýakar.

3. ameangynyň derejesini dolandyrmak üçin pyçak düwmesini süýşüriň, butan ýakylanda seresap boluň.

4. Ot almagy "aç" stansiýasyna öwüriň, ýalyn öçer.Ulanylandan soň, heläkçiligiň döremeginiň öňüni almak üçin ot ýakmagy gulplaň.

Çäreler

1. qualityokary hilli butan gazyny ulanmak maslahat berilýär.

2. Şişirilende, howa girelgesinde howa syzmagy bar bolsa, bu gaz silindriniň doludygyny aňladýar.

3. uelangyç guýlandan soň, işlemezden ozal gazyň durnuklaşmagy üçin birnäçe minut garaşyň.

4. Her inflýasiýany her 3-5 sekuntda ýerine ýetirmek maslahat berilýär.

5. Saklamazdan ozal önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we sowadylandygyny tassyklaň.

6. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň.

7. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

8. Şemalladylýan gurşawda ulanyň.

BS-850- (1)
BS-850- (2)

  • Öňki:
  • Indiki: