BS-117 Düzülip bilýän ýel geçirmeýän butan gaz reaktiw mikro reaktiw alaw çilimini ýeňilleşdirýär

Gysga düşündiriş:

1. Ölçegi: 4.6X3.8X13.3 sm

2. Agramy: 131g

3. Gazyň mukdary: 4g

4. Plastiki + sink garyndysy

5. fireeke ot

6. uelangyç: Butan

Allhli ssenariýalar üçin amatly

Guty gaplamasyny görkeziň

Gaplamak: 108 sany / karton;9 sany / görkeziş gutusy;

Daşarky gutynyň ululygy: 36,6X29.5X43,7 sm

Jemi / Net: 17/16 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Bürünç burun.gurlan ýokary hilli.ýokary güýç.güýçli ýangyn güýji.has doly ýakyň.alawlar has güýçlidir.durnukly ýyladyş.

2. Adamlaşdyrylan dizaýn.özüňizi rahat duýuň.ýokary hilli.

3.Ultra galyň gorag turbasy.gaty galyň turba diwary.üýtgeşik dizaýn.

4. Güýçli ýangyn güýji, obýektleri ýakmak üçin basyş ýok.ody amatly sazlaň we dolduryň.

5. Meýdan ot ýakýar.

BS-117- (1)
BS-117- (3)

Ulanyş ugry

1. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň. Tank 5 sekuntda doldurylmalydyr. Gazyň durnuklaşmagy üçin birnäçe minutdan rugsat beriň.

2. Trigeri basyň.

3. Alawy dolandyrmak üçin aşaky sazlaýjy halkany ulanyň.

4. Fakeli öçürmek üçin barmagyňyzy boşadyň.

BS-117- (2)
BS-117- (4)

Armyly maslahatlar

1. Ulanylanda oda ýa-da ýangyndan goraýan turba degmäň.

2. Ulanylandan soň derrew alawdan goraýan turba degmäň.

3. Çyra fakelleri çagalar gözegçiliksiz ulanmaly däldir.

4.Gaty doly çişirmäň we inflýasiýanyň wagty 10 sekuntdan geçmeli däldir.

5. Inflýasiýadan öň, bişirilen fakeldäki galyndy butany arassalaň.Inflýasiýadan soň, ýangyn uçarynyň öňüni almak üçin birnäçe minut durmaly.

BS-117- (6)

Biz hakda

Bazaryň üýtgäp durýan isleglerini kanagatlandyrmak üçin kompaniýa fakeliň has ýeňil gözleglerine we ösüşine täze ünsi jemledi.Şondan bäri kompaniýa fakel baglaýjy tehnologiýasy boýunça tejribesini we ulanyjy üçin amatly, adam merkezi dizaýn filosofiýasyny senagat we içerki maksatlar üçin fakel baglaýjy önümleriň bir toparyny ösdürmäge ulanýar.

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary garşylaýarys.geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.


  • Öňki:
  • Indiki: