BS-115 Göçme ýel geçirmeýän Butan gaz Mini Çilim çekýän enjam Jet Flame Sigar Igniter

Gysga düşündiriş:

1. Ölçegi: 4.1X3.2X13.3 sm

2. Agramy: 107g

3. Gazyň mukdary: 4g

4. Plastiki + sink garyndysy

5. fireeke ot

6. uelangyç: Butan

7. Wagt: kempir, oturylyşyk, aşhana, çörek bişirmek we ş.m.

Guty gaplamasyny görkeziň

Gaplamak: 144 sany / guty;12 sany / görkeziş gutusy;

Daşarky gutynyň ululygy: 36,6X29.5X43,7 sm

Jemi / Net: 18/17 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Bürünç burun, gurlan ýokary hilli, ýokary güýç, güýçli ýangyn güýji, has doly ýanýar, alawlar has güýçlidir.durnukly ýyladyş.

2. Çydamly, uzak möhletli ulanmak, ykjam we ýeňil, saklamak aňsat.

3. Düzülip bilinýän ýangyn güýji, ýangynyň ululygy zerurlyklara, 1300 ° C çenli temperatura görä sazlanyp bilner.

4. Doldurylýan we işlemek aňsat, çörek bişirmek, nahar bişirmek has aňsat.

5. Tortuň üstündäki spreý ot / çörek gaýtadan işlemek.Aşhanada defros we ot.

BS-115- (3)
BS-115- (1)

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

2. Elektron gysgyç düwmesini basyň, şol bir wagtyň özünde gaz çykar we alaw ýakylar.

3. alaw ýananda, howpsuzlyk gulpuny ON-dan öçüriň we ýalyn ýanmagy dowam etdirip biler.

4. Alawyň ululygy, sazlaýjy enjamy önümiň öň tarapyna basyp sazlap bolýar.

5.Alawy öçürmeli bolanyňyzda, howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

6. Önümi saklanyňyzda önümi ýapyk saklaň we howpsuzlyk gulpuny ON-dan OFF-e basyň.

BS-115- (4)
BS-115- (5)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Ot, gyzdyryjylar ýa-da ýangyç ýakylanda seresap boluň.

3. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň.

4. Önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowadylandygyny tassyklaň.

5. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

6. Basyşly ýanýan gazy öz içine alýar, çagalardan uzakda saklaň.

7. Şemalladylýan gurşawda ulanyň we ýangyjy materiallara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

BS-115- (6)

Iň gowy sowgat

Lýuks gaplamalarymyz ilki bilen sizi haýran galdyrýar we oňa aşyk bolanyňyzdan soň islendik dostuňyza ýa-da maşgala agzalaryňyza täsir eder.Iň oňat öý sowgady, nahar bişirmek fakelimiz geljek birnäçe naharda lezzet alar.


  • Öňki:
  • Indiki: