Täze önüm BS-660 göçme sazlap bolýan goşa alawly aşhana / BBQ butan fakeli

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňk: kümüş, gara, gyzyl, gök

2. Ölçegi: 16.5X8X18.7CM

3. Agramy: 311 gr

4. Howanyň kuwwaty: 20g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

7. Alýumin garyndy gabygy

8. uelangyç: Butan

1.Logo: özleşdirilip bilner

2. Gaplamak: goşa çişik

3. Daşarky karton: 60 sany / karton;10 / orta karton

Ölçegi: 67.5X50X53.5CM

4. Jemi arassa agramy: 25.5 / 24.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Jübüt musket burun, göni gök alawyň içine, ýel geçirmeýän fakel, güýçli ýaşaýyş.

2. oda, ýokary temperatura alawyna we ýokary ýangyn güýjüne, ýangyny durnukly gyzdyrmaga basyň.

3. Çişirilýän enjam, aşagy uzak wagtlap ulanylmagy üçin çişirilýän enjam.

4. ameangynyň ululygy zerurlyklaryňyza görä sazlanyp bilner we ýalyn durnukly bolýar.

BS-660- (1)
BS-660- (3)
BS-660- (4)

Ulanyş ugry

1. Çaganyň çydamly berkitmesini gulplama ýagdaýyna basyň.

2. Ot alma düwmesini basyp saklaň we alawy saklamak üçin barmak bilen gulp ýagdaýyna ýokaryk süýşüriň.

3. “Igniton” düwmesine täzeden bassaňyz, “Dowamly Flame Latch” täzeden başlar we ýangyny söndürer.

4. Fakeli dowamly alaw üçin ulananyňyzdan soň, ýangyn birden öçýär.

5. Fakeli tersine saklaň we fakeliň göwresini sarsdyryň. Iň oňat gazlaşdyrmak üçin bu hereketden soň.

BS-660- (5)
BS-660- (7)
BS-660- (6)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Butan gazy goşanyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň.

3. Otdan, gyzdyryjylardan ýa-da ýanýan zatlardan uzak duruň.

4. burnanmagyň öňüni almak üçin, ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň.

5. faceüzüň, deriniň, geýimiň we beýleki ýangyjy zatlaryň ot kellesiniň ugry bilen ýüzbe-ýüz bolmagy düýbünden gadagan.

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

7. Howpsuzlyk üçin çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

8. Şemalladylýan gurşawda ulanyň.

9. Önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowadylandygyny tassyklaň.

10. Önümi uzak wagtlap ýokary temperatura gurşawynda goýmaň.

BS-660- (8)

  • Öňki:
  • Indiki: