BS 450 seriýaly göçme alýumin garyndysy sazlanyp bilinýän aşhana butany ýalyn aşhana has ýeňil

Gysga düşündiriş:

1. Reňk: kümüş, gara, gyzyl, ýaşyl, gök, altyn

2. Ölçegi: 11.1X6.2X14.5 sm

3. Agramy: 195 gr

4. Howanyň kuwwaty: 10g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Alýumin garyndy gabygy

7. Düzülip bilinýän ýangynyň ululygy

8. Düzülip bilinýän açyk alaw

9. uelangyç: Butan

Gaplamak: reňk gutusy

Gaplamak: 100 sany / guty;10 / orta guty

Ölçegi: 63 * 34.5 * 65 sm

Jemi arassa agramy: 28/27 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Orta wyklýuçatel düwmesi, rahat duýgy.

2. Ulanmak ýönekeý, açmak we öçürmek üçin triggeri basyň, ýalyn sazlanyp bilner.

3. temperatureokary temperatura garşylyk, güýçli ýangyn güýji, çydamly, önümi ýakmak aňsat däl.

4. Howpsuz dizaýn, uzyn burçly burun elleriňizi alawdan goraýar.

5. Butan fakellerimiz öýde diňe restoranlaryň tapyp bilýän ýakymly naharlaryny döretmäge mümkinçilik berýän ýeterlikdir.Lehimlemek we DIY jaý taslamalary üçin ajaýyp.

BS-450- (2)
BS-450- (3)
BS-450- (4)

Ulanyş ugry

1. Gaz fakelini ulanmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Tank doldurmak üçinGurluşy tersine öwüriň we butany gaz giriş klapanyna pugta itekläň.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan birnäçe minut soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

3.Gaz fakelini ýakmak üçin, gaz çykaryjy düwmäni sagat tersine öwüriň.Soňra triggeri basyň.Gaz fakelini öçürmek üçin goýberiş düwmesini sagat ugruna öwüriň.

4.Eger uçaryň alawynyň üýtgemegini isleseňiz, sazlaýjy halkany sagat tersine öwrüp bilersiňiz.

5.On ýakylanda, ýangynyň ululygyny sazlamak üçin gazy goýberiň.

BS-450- (5)
BS-450- (6)
BS-450- (8)

Çäreler

1. Ulanylmaýan mahaly, ot almagy "öçüriň".

2. Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň.

3. Esangynlaryň, gyzdyryjylaryň ýa-da ýanýan ýerleriň ýanynda seresaplylyk bilen ulanyň.

4. useanmazlyk üçin ulanylanda burnuňyza degmäň.

5. Çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

7. faceüz, deri, eşik we beýleki ýangyjy zatlar bilen ýüzbe-ýüz bolmak düýbünden gadagan.

8. Çyrany ýokary temperatura gurşawynda uzak wagtlap goýmaň.

BS-450- (7)
BS-450- (10)
BS-450- (9)

  • Öňki:
  • Indiki: