BS-661 temperatureokary temperaturaly aşhana butan aşpez ot ýakýan ot ýakýar

Gysga düşündiriş:

1. Reňk: kümüş, gara, gyzyl, gök

2. Ölçegi: 16X8X18.5 CM

3. Agramy: 273 gr

4. Howanyň kuwwaty: 20g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

7. Alýumin garyndy gabygy

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: goşa gül

11. Daşarky karton: 60 sany karton;10 / orta karton

12. Ölçegi: 67.5X50X53.5CM

13. Jemi arassa agramy: 25.5 / 24.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. leeke agzy, göni gök alaw, ýel geçirmeýän fakel, güýçli ýaşaýyş.

2. Tegelek, amatly we ekologiýa taýdan arassa çişirilip bilner.

3. Aşagy çişirilýän amatly enjam bolup, çişirmek üçin amatly we gaýtadan ulanylyp bilner.

4. mishli mis burun, güýçli we çydamly, uly alaw, durnukly, ýokary temperatura çydamlylygy.

BS-661- (1)
BS-661- (5)

Ulanyş ugry

1. Çaganyň çydamly berkitmesini gulplama ýagdaýyna basyň.

2. Ot alma düwmesini basyp saklaň we alawy saklamak üçin barmak bilen gulp ýagdaýyna ýokaryk süýşüriň.

3. “Igniton” düwmesine täzeden bassaňyz, “Dowamly Flame Latch” täzeden başlar we ýangyny söndürer.

4. Fakeli dowamly alaw üçin ulananyňyzdan soň, ýangyn birden öçýär.

5. Fakeli tersine saklaň we fakeliň göwresini sarsdyryň. Iň oňat gazlaşdyrmak üçin bu hereketden soň.

BS-661- (3)
BS-661- (4)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Butan gazy goşanyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň.

3. Otdan, gyzdyryjylardan ýa-da ýanýan zatlardan uzak duruň.

4. burnanmagyň öňüni almak üçin, ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň.

5. faceüzüň, deriniň, geýimiň we beýleki ýanýan zatlaryň ot kellesiniň ugruna ýüzlenmegi düýbünden gadagan.

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

7. Howpsuzlyk üçin çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

8. Şemalladylýan gurşawda ulanyň.

9. Önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowadylandygyny tassyklaň.

10. Önümi uzak wagtlap ýokary temperatura gurşawynda goýmaň.


  • Öňki:
  • Indiki: