Iň oňat hilli BS 640 sazlanyp bilinýän professional bişirmek elektron otlaýjy ot ýakýan çyra

Gysga düşündiriş:

1. Reňk: kümüş, gara, gyzyl, ýaşyl, gök, altyn

2. Ölçegi: 13.6X6.7X17.5 sm

3. Agramy: 242g

4. Howanyň kuwwaty: 15g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Alýumin garyndy gabygy

7. Çaga çydamly açyk enjam (CR)

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: reňk gutusy

11. Daşarky karton: 60 sany karton;10 sany / orta guty

12. Ölçegi: 56 * 50 * 44 sm

13. Jemi arassa agramy: 23/22 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Howa rozetkasy we pagoda gurluşy ýokary temperatura alawyny öndürip bilýän ajaýyp ussatlyk bilen öndürilýär.

2. Howa gutusy uly kuwwata eýedir we uzak möhletli işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe gezek çişirilip bilner.

3. Ot rozetkasynyň bölekleri berk we çydamly, ýokary temperatura çydamly we alawy sazlap bolýar.

4. Dürli gurşawda taýyn ot almagy üpjün etmek üçin täze wyklýuçatel dizaýny we awtomatiki ot ýakmak enjamy.

5. Alawy sazlamak işi ýönekeý we çeýe, ýangynyň ululygy birneme durnukly.

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Butan doldurylandan soň ýakmak üçin ot ýakmagy basyň.Doldurylandan soň 5 minutdan az garaşmaň we fakeliň üstünden aşa zarýad bermäň, uly mämişi alawyna sebäp bolup biler, bu howply.

2. Üznüksiz alaw re modeimine geçiň: Fakeli ýakanyňyzda ot ýakmagy sagat ugruna öwüriň we ody ýakar.

3. ameangynyň derejesini dolandyrmak üçin pyçak düwmesini süýşüriň, butan ýakylanda seresap boluň.

4. Ot almagy "açyk" stansiýa öwüriň, ýalyn öçer.Ulanylandan soň, heläkçiligiň döremeginiň öňüni almak üçin ot ýakmagy gulplaň.

Armyly maslahatlar

1. Ulanylanda oda ýa-da ýangyndan goraýan turba degmäň.

2. Ulanylandan soň derrew alawdan goraýan turba degmäň.

3. Çyra fakelleri çagalar gözegçiliksiz ulanmaly däldir.

4.Gaty doly çişirmäň we inflýasiýanyň wagty 10 sekuntdan geçmeli däldir.

5. Inflýasiýadan öň, bişirilen fakeldäki galyndy butany arassalaň.Inflýasiýadan soň, ýangyn uçarynyň öňüni almak üçin birnäçe minut durmaly.


  • Öňki:
  • Indiki: