Diňe halaýan önümlerimizi maslahat berýäris we sizem halarsyňyz öýdýäris.

Nahar bişirmek oýnuňyzy sous-wideo bilen ýokarlandyrdyňyz, indi bolsa a bilen bir ädim öňe gitmäge taýynaşhana fakeliIň oňat sous-wideo çyralarynda dürli iýmitler bilen ulanyp boljak we howpsuzlyk gulplama aýratynlygy bolan sazlap boljak alawlar bar.

BS-470- (7)
“Sous-vide” iýmitiňize içini gysman, gysga teksturany bermegi başarmaly, şonuň üçin ýokary ýylylyk möhümdir. Köp wideo çyralary 2000 gradus Farahheitiň ýokary temperaturasyna ýetip biler, ýöne käbirleri 4000 töweregi bolup biler. dereje Fahrenheit. Käbir gyzgyn iýmitler (biftek ýaly) üçin ýokary yssy bolup biler, ýöne beýleki iýmitleri ýakarlar, şonuň üçin afakelsazlanyp bilinýän ýangynyň intensiwligi bilen peýdalydyr.

BS-230T- (4)
A saýlanyňyzda göz öňünde tutmaly başga bir aýratynlykfakelýangyç görnüşidir. Köp fakel butany ulanýar, ýöne käbirleri kebşirlemek üçin ulanylýan, ýöne bişirmek üçin hem ulanylýan propan ýa-da MAPP gazyny ulanýarlar. Käbir fakel göni bir çüýşe ýangyç bilen birikdirilýär, beýlekileri ýangyç bilen doldurylyp bilner. Iki görnüşi hem doldurylsa-da deň derejede işleýärfakelhas kiçi we saklamak aňsat. Bellemeli möhüm bir zat ,.fakelýangyn howpuny döredýänligi üçin hiç haçan gaz bilen iberilmeli däldir. Şeýle-de bolsa, ýangyç stansiýalaryny onlaýn satyn almak aňsat.
Görkezmeleri üns bilen okamak we aşakdakylary ýerine ýetirmek möhümdiraşhana fakeliislendik täze fakeli ulanmazdan ozal howpsuzlyk düzgünleri. Bu fakel şeýle ýokary temperatura ýetip biljekdigi sebäpli, ot ulanyp biljekdigini aýtman, ulanylmaýan wagty howpsuz saklaň we çagalaryň elýeterli ýerini saýlaň. we öý haýwanlary. Gaty gulplama aýratynlygy bolan fakeli saýlamak iň gowusy, ony alada goýman goýup bilersiňiz.Fakelgowy şemalladylýan ýerde ulanylmaly we yşyklandyrylan peçler ýaly beýleki açyk alawlaryň töwereginde ulanylmaly däl.BS-480- (6)
Bu güýçliaşhana fakelidüwmäniň degmegi bilen ýakylýar we amatly saklamak üçin amatly gulplama mehanizmi bar. Düzülip bilinýän ýangynyň intensiwligi, sous-wideo bişirmek üçin zerur takyklyk derejesini aňsatlaşdyrýar we şondan bärifakelbutan gazyny ulanýar we dolduryp boljak dizaýny bar, gaz silindrine birikdirilmän işleýär. Butan doldurgyçlary köp
Bir janköýer gygyrdy: “Söýginiň gulpy bar!Crème brûlée ýa-da sous-wide biftekimde iň soňky gowurma taýýarlanylanda gaty köp stres tygşytlaýar.Butany doldurmak hem şemaldyr.Ajaýyp alaw.Dolandyryş.Elinde ajaýyp we deňagramlylyk.

b6c0a6fcfdb2cc8f4ac1b7cd74bc778f


Iş wagty: Iýul-21-2022