Kemping fakeli, çalt nahardan lezzet almagyň aňsat usulydyr

Tomus möwsümi başlaýar, kempirlere, gezelençlere ýa-da başga bir açyk howada başdan geçirýän bolsaňyz, belki-de giden bolsaňyz gerekfakelMöwsüme ätiýaçlyk etmek. outöne açyk satyjylar tokaýda ýaşamagyňyz üçin diňe tehniki enjamlary satmaýarlar;howlyňyzy tebigatyň bir bölegi ýaly duýmaga kömek edýän ajaýyp önümler köp.

OS-205- (5)

Bukempir fakelitutuş maşgalany howluda çalt nahardan lezzet almagyň aňsat usulydyr.

Buaçyk fakelgaty ýeňil we ýangyny sazlamak işi ýönekeý we çeýe, ýangynyň ululygy birneme durnukly, Alýumin garyndysy burun ýokary temperatura çydamly bolup, fakeliň ömrüni uzaldýar.

WS-526C-1

Tomusyň salkyn gijesinde howlyňyzda hiç zat güýçli ot ýakmaýar.Gaz fakelitüssesiz gurluşy we ýumşak dizaýny sebäpli käbir halanýanlarymyzy edýär.

Bukiçi göçme otçukur butany ulanýar, şonuň üçin odun çapmak we ot ýakmakdan gorkmak hökman däl. Diňe rahat howly üçin howlyňyza ýa-da eýwanyňyza ýerleşdiriň.

Buýykylýan otýönekeý, ýykylýan dizaýny, güýçli oduň töwereginde hekaýa alyşmak üçin ajaýyp.

drtfg (1)

Fireangyny noldan başlamaga ökde däl bolsaňyz, ody ýakmagy ýa-da kömür ýakmagy aňsatlaşdyrýan bu fakeli gözden geçiriň. Diňe ýangyç gabyna dakyň we birnäçe sekundyň içinde ot gurup bilersiňiz.

Bugaz panjarasyTomus günortanlygynda birnäçe kebaby grilleşdirmegiň iň oňat usulydyr. Islendik kiçijik stoluň üstünde goýup bilersiňiz we sazlap bolýan bolsa, ony durnukly saklaýar. Plýus, awtomatiki usulda ot alýar, şonuň üçin oýunlar bilen gyzyklanmagyň zerurlygy ýok ýa-da yşyklandyryjylar.

BS106- (4)


Iş wagty: Iýul-19-2022