Temperatureokary temperaturaly elektrik alawy WS-529C uçar ýangyjy gaz fakeli has ýeňil

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: ak + çal

2. Ölçegi: 20 × 7.5 × 4 sm

3. Agramy: 133g

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 19mm

6. Tersine ulanyp bolýar

7. uelangyç: Butan

8. Logotip: özleşdirilip bilner

9. Gaplamak: sorujy kartoçka

10. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

11. Ölçegi: 75 × 29 × 43CM

12. Jemi arassa agramy: 18/17 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Wyklýuçatel düwmeleri ortaça we rahat duýulýar.Ykjam dizaýn, götermek aňsat.

2. Poslamaýan polatdan ýasalan, ýokary temperatura çydamly gabyk, güýçli ýangyn güýji.

3. Doldurylýan, işlemek aňsat, howa geçirmeýän we howpsuz.

4. Alawy sazlamak işi ýönekeý we çeýe, ýangynyň ululygy birneme durnukly.

Ulanyş ugry

1. Düwmäni "+" ugruna öwüriň, soňra dolandyryş düwmesiniň ortasyndaky "PUSH" düwmesini basyň.

2. Alawy zerur bolanda "-" we "+" pozisiýalarynyň arasynda sazlaň.

3. Iki minutlyk gyzgynlyk döwründe burç 15 gradusdan ýokary bolmaly däl ýanýan alawyň peýda bolup biljekdigine üns beriň.

4. Iki minut ýakylandan soň, enjam gyzdyrylýar we dargadylmazdan islendik burçda ulanylyp bilner.

Hoşniýetli maslahatlar

1. Howpsuzlyk üçin ony çagalaryň elinden almaň.

2. ameangyn fakelini 15 minutdan köp ulanmaň.

3. Artykmaç çişirmäň, muny dowam etdirmek aşa basyşa sebäp bolar.

4. Çagalardan daşda saklaň we ulananyňyzda gorag turbasyna degmäň.

5. Önümi göni gün şöhlesinden uzak saklaň.

6. Ulanylanda önümiň gaz düzüminiň azalmagy we daş-töweregiň üýtgemegi sebäpli ýangynyň beýikligi belli bir derejede üýtgär.Bu adaty bir hadysa, alada etme.

WS-529C- (2)

Biz bilen habarlaşyň

Lhli yşyklandyryjylar, gaz çyralary, fakel çyralary Jet çyralary, çyralar, aşhana çyralary, kempir çyralary.Biziň üpjün edip biljek zatlarymyz.

Bize suratlar iberiň, onda hemme zat mümkin!

Dünýäniň dürli künjeklerinden hyzmatdaşlary garşylaýarys.geliň, bilelikde ýeňiş gazanmak üçin bilelikde işleşeliň.


  • Öňki:
  • Indiki: