Fakel aşhanada galdyrylmaly däl, çilimleri we panjaralary ýeňilleşdirmek, kempir syýahatlary, kebşirlemek we senetçilik taslamalary üçin hem ulanylyp bilner.

Naharly myhmanlary panjara losos, hünärmen derejeli kokteýller we ajaýyp reňkli panjara Alýaska bilen begendirmek isleýärsiňizmi ýa-da ýarym greýpfrutyň karamelizasiýasy bilen gündelik naharyňyzy ýokarlandyrmak isleseňiz, bu amatly nahar guraly bilen şu wagta çenli edip bilersiňiz.fakelaşhanada-da galmaly däl: sigara we panjara ýakmak, kempir syýahatlary, kebşirlemek we çeper rezin ulanmak ýaly senet taslamalary üçin hem ulanylyp bilner.

4

Aşhana fakelleri(nahar bişirmek ýa-da bişirmek üçin fakel diýlip hem atlandyrylýar) adatça butan gazynda işleýär we bir eliňizde rahat saklanyp bilner.Aýlamak, ýangynyň intensiwligini sazlamaga mümkinçilik berýär we barmak goragçysy barmaklaryňyzy howpsuz saklaýar. Köp modeller hem howpsuzlyk gulpy bilen gelýär.
Nahar myhmanlaryňyzy senetçi tostlanan çörek bölekleri, syrçaly hamam, karamel krem ​​brulee we başgalar bilen haýran galdyrjak bolanyňyzda, ulanmagy aňsat hasaplaň.butan fakeliNahar bişirmek üçin resept hökmünde. Barmaklar ýangyndan goraýanlar we ýylylygy takyk jemleýän uzyn burçly burunlar bilen ýangyndan goralýar. Bir gezeklik ot ýakmakdan, sazlap bolýan alaw aýlawyndan we howpsuzlyk gulpundan başga-da, dowamly alawy taparsyňyz. re modeim ýylylygy hatda saklamaga kömek edýär we fakeliň burçuny islendik tersine, hatda tersine hem sazlamaga mümkinçilik berýär. Bu çeýeligi, Sondiko modellerini sungat we senetçilik taslamalary, kebşirlemek, kempirlemek we sigara ýa-da şem ygtybarly yşyklandyrmak üçin amatly edýär.
Diňe howpsuzlyk gulpuny boşadyň we ot ýakmak düwmesini basyň, fakel syýahatyňyzy başlamaga taýyn. Ameangynyň intensiwligi sazlanýar, şonuň üçin derejäni öz işiňize laýyklaşdyryp bilersiňiz, aşhana we beýlekiler üçin ajaýyp saýlaw bolar Öýüňiziň we bagyňyzyň amatly. Ergonomiki dizaýny bir elli işlemegi ýeňilleşdirýär, ýeňil agram bolsa ýolda ulanmagy aňsatlaşdyrýar. Muny kempire alyň, DIY şaý-seplerini ýasamak üçin ulanyň ýa-da gyşda ýakyň buzly turbalary eretmäge kömek ediň, soňra bolsa brushetta goňurlamak üçin aşhana äkidiň.
Şeýle hem howpsuzlyk gulpy we oturdylan barmak goragçysy bar, şonuň üçin tötänleýin ýanmakdan gorkmaň.
Bu hünär derejeli, ulanmaga aňsat gural bilen täze reseptleri we nahar bişirmek usullaryny derrew ýerine ýetiriň.Butan fakeliergonomiki tutawaçlardan başlap, elleriňizi ýylylykdan goraýan garawullara çenli köp peýdaly aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr. Bir gezek degmek, çyranyň çalt ýakylmagyny aňladýar, ýangyny sazlamak aýlawy bolsa takyklyk bilen bişirmäge we karamellemäge mümkinçilik berýär. Howpsuzlyk esasy, el çyrasy ýokary standartlara laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin üçünji tarapdyr.

1


Iş wagty: Iýun-23-2022