BS-890 Aşpez butan gaz alawyny ýakýar

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: gyzyl, gara, gök

2. Ölçegi: 8.4X3.4X13.4 sm

3. Agramy: 201g

4. Howanyň kuwwaty: 6g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Sink garyndysy + plastmassa

7. uelangyç: Butan

8. Sowgat bukjasy

9. Gaplamak: 40 sany / karton;

10. Ölçegi: 48.5x34x23CM

11. Jemi arassa agramy: 13.5 / 12.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Güýçli temperatura alawy, ýangyny durnukly gyzdyrmak, ýokary temperatura çydamly gabyk, ýakmak aňsat däl.

2. Alawyň ululygyny we uzynlygyny islän wagtyňyz öz talaplaryňyza görä sazlap bolýar.

3. Howa gutusy uly kuwwata eýedir we uzak möhletli işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe gezek çişirilip bilner.

4. Adamlaşdyrylan daşky dizaýn, amatly el duýgusy, islendik wagt götermek aňsat.

5. Dürli ýagdaýlar üçin köp funksiýaly fakel.

BS-890- (2)
BS-890- (4)

Ulanyş ugry

1. Gaz fakelini ulanmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Gaz çüýşesini doldurmak üçin.Gurluşy tersine öwüriň we butany dolduryjy klapana berk itiň.Bak 10 sekuntda doldurylmalydyr.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan birnäçe minut soň rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

3. Çilim fakelini ýakmak.Ilki bilen gulp düwmesini açyň.Soňra triggeri basyň.

4. Alawyň ýanmazlygy üçin.Ameangyn ýakylanda gulp düwmesini basyň.

5. Çilim fakelini öçürmek üçin.Gulp düwmesini açyň, soňra gulpda saklaň.

6. Alawy sazlamak: uly alaw bilen kiçi alawyň arasyndaky alawy dolandyrmak üçin wyklýuçateli sazlaň.

BS-890- (5)

Çäreler

1. Alawy atanyňyzda we sazlanyňyzda, ýangynyň dökülmeginden döreýän betbagtçylyklardan gaça durmak üçin ýüzüňizi nyşana almaň ýa-da ýüzüňize gaty ýakynlaşmaň.

2. Gaz doldurylanda, ýangynyň golaýynda ýerine ýetirmäň.

3. döwülmeginiň öňüni almak üçin çörek bişirilýän ýerde ulanmaň.

4. Rozetka klapanyny elmydama arassa saklaň we ýangyn çişmek hadysasynyň öňüni almak üçin çyranyň kellesindäki hapalary aýyrmak üçin çotga ulanyň.

5. Ulanylandan soň alawyň öçürilendigine göz ýetiriň.

6. Çyraçylarda ýokary basyşly ýangyjy gaz bar, çagalaryň oýnamagyny gadagan ediň!

BS-890- (6)

  • Öňki:
  • Indiki: