Skotç qulupna bilen syrçaly phirni reseptini saklaýar

Phirni ýakymly süýji hindipudingdöwülen tüwiden ýasalyp, kartoşka sebedinde miweli miweler bilen hyzmat edildi.

11

Ownuk bir gaba gyzgyn, gaýnag suw guýuň. Badam we pisse goşuň we tabagy ýapyň. 30 minutlap hoz guýuň, soňra suwy we gabygyny çalyň. Zolaklara kesiň.

Süýt gaýnadýança gaty çüýşeli gazanda gyzdyryň. Heatylylygy azaldyň we tüwi goşuň. Garyşdyryň we şeker goşuň. Orta pes otda bişiriň. Garyşdyryň ýa-da gaty bolar. Gazanyň üstüni ýapmaň. hoz.

Firni dört tabaga guýuň. Gazany gapagy bilen berk ýapyň ýa-da alýumin folga bilen berkitiň. Otag otagynda sowadyň, soňra firni 4 sagat ýa-da ondanam köp wagtlap sowadyň.

Miwe miwelerini saklamak üçin miwäniň üçden iki bölegini 2-3 nahar çemçesi suw, şeker we limon görnüşi bilen uly gazana goýuň. Bir gaýna gaýnadyň, soňra 2 minut gaýnadyň. Görnüşi .)

Kardom sebetleri ýasamak üçin, peçleri 180C / 160 fan / gaz 4-e çenli gyzdyryň we pergament kagyzy (ýa-da silikon mata) bilen iki sany çörek bişirilýän kagyzy çyzyň.

12

Sarymsak, şeker we altyn siropyny gazana goýuň we ýag we şeker eränçä ýuwaşlyk bilen gyzdyryň. Uny bir tabaga atyň we grated kartoşkany goşuň. Ortasyna guýy guýuň we ýag garyndysyna guýuň. garyndy gowy birleşdirilýänçä un.

Taýýar çörek bişirilýän kagyzyň üstüne 2 nahar çemçesi. Olary ýaýradylyşy ýaly bölüň - adaty ululykdaky öý peçleri üçin iň gowusy 3. sebetler gaty ajy bolar ýaly gaty garaňky. Galypdan bir minut goýuň - gysgyçlar henizem ýeňil bolmaly, ýöne ýyrtylman hereket etmek üçin ýeterlik bolmaly.

Sebetleri şekillendirmek üçin, ramekinleriň ýa-da dar äýnegiň düýbüni ýaglaň we gutapjyklary olaryň üstüne goýuň. Goýuň. Howa geçirmeýän gapda 3 güne çenli saklaň.

Sowadylandan soň hyzmat ediň. Şeker bilen sepiň we a bilen gözläňaşpezýa-da gyzgyn panjanyň aşagynda. ervedtiýaçlandyrylan hoz bilen bezeliň. Konserwleri kardom sebedine ýerleşdiriň.

D.


Iş wagty: Iýul-12-2022