BS-882 ensendor soplete butan gaz ýeňil fakel

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: gyzyl, gara, gök, kümüş

2. Ölçegi: 9X6X19,4 sm

3. Agramy: 246g

4. Howanyň kuwwaty: 10g

5. Kelle alawyň ululygyny sazlaýar

6. Sink garyndysy + plastmassa

7. Düzülip bilinýän açyk alaw

8. uelangyç: Butan

Reňkli paket

Karton: 50pc / karton;

Ölçegi: 47.5x41x40CM

Jemi / Net: 17/16 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. temperatureokary temperatura alawy, ýangyny durnukly gyzdyrmak, ýokary temperatura çydamly gabyk, ýakmak aňsat däl.

2. Alawyň ululygyny we uzynlygyny islän wagtyňyz öz talaplaryňyza görä sazlap bolýar.

3. Howa gutusy uly kuwwata eýedir we uzak möhletli işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe gezek çişirilip bilner.

4. Adamlaşdyrylan daşky dizaýn, amatly el duýgusy, islendik wagt götermek aňsat.

5. Dürli ýagdaýlar üçin köp funksiýaly fakel.

BS-882- (6)
BS-882- (2)

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Butan goşanyňyzdan soň, ýakmak üçin tutaşdyryjy wyklýuçatel basyň.

2. Üznüksiz ýangyn re modeimine geçiň: fakeli sagadyň ugry boýunça "öçüriň", çyrany ýakanyňyzda ol ýanar.

3. ameangynyň derejesini dolandyrmak üçin pyçak düwmesini süýşüriň, butan ýakylanda seresap boluň.

4. Ot alma wyklýuçatelini "ýak" ýagdaýyna öwüriň we ýalyn öçer.

5. Tötänleýin ýanmagyň öňüni almak üçin ulanylandan soň tutaşdyryjy wyklýuçatelini gulplaň.

BS-882- (4)
BS-882- (3)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. Butan gazyny ulanmak üçin göwresiňizi tersine öwüriň we butan tankyny inflýasiýa klapanyna berk itiň.Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň.

3. fireangyn çeşmelerine, gyzdyryjylara ýa-da ýangyjy ýakylanda seresap boluň.

4. Ulanylanda ýa-da ýanmazlyk üçin ulanylandan soň burnuňyza degmäň.

5. Önümiň ýangynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowandygyny tassyklaň.

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

7. Onda basyşly ýanýan gaz bar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.

8. Howalandyrylan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns bermegiňizi haýyş edýäris.

9. Fireangyn kellesiniň ugry howpdan gaça durmak üçin ýüz, deri we geýim ýaly ýangyjy maddalara garşy durmak düýbünden gadagan.

10. Ot ýakanyňyzda, ýangyn rozetkasynyň ýagdaýyny gözläň we ot ýakmak üçin ortaça basyň.

11. lightagtylygy ýokary temperatura gurşawynda (50 gradus / 122 gradus) uzak wagtlap goýmaň we peçiň töwereginde, açyk ýapyk pilotsyz ulaglar we magistrallar ýaly uzak wagtlap göni gün şöhlesinden gaça duruň.


  • Öňki:
  • Indiki: