WS-528 omörite BBQ kemping butan gaz kebşirleýji fakel alaw ýaragy

Gysga düşündiriş:

1. Reňki: Ak + çal

2. Ölçegi: 20 × ýedi nokat bäş × 4 sm

3. Agramy: 180g

4. Poslamaýan polat turba

5. Barreliň diametri: 22mm

6. Düzülip bilinýän göni ot we açyk ot

7. Ony tersine ulanyp bolýar

8. Logotip: düzülip bilner

9. Gaplamak: sorujy kartoçka

10. Daşarky guty: 100 bölek / guty;10 bölek / orta guty

11. Ölçegi: 75 × ýigrimi dokuz × 43 CM

12. Jemi we arassa agramy: 18/17 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Moda dizaýny, ulanmak aňsat, götermek aňsat, alýumin garyndy turbasy.

2. Senagat we öý ýeňil önümleriniň bir toparyny hünär taýdan ösdürmek.

3. Tehnologiýa ulgamyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin yzygiderli täze önümleri ösdürýär.

4. Howpsuzlyk elmydama birinji ýerde durýar we fakel gaz pürküji ýaragymyz, pudagyň howpsuzlyk düzgünlerine laýyk gelýändigi üçin berk synagdan geçirilýär.

5. Işlemek, bişirmek, aňsat bişirmek we dynç almak.

528- (6)
528- (5)

Görkezmeler

1. Önümi gaz bakyna salyň.

2. Yzky sazlamak düwmesini sagat tersine öwüriň we ýakmak üçin öňdäki düwmäni basyň.

3. ameangynyň ululygyny sazlamak üçin yzky sazlamak düwmesini aýlaň.

4. ameangyny söndürmek üçin sazlamak düwmesini ahyryna öwüriň.

5. collectionygnamak wagtynda önümi howa tankyndan çykaryň.

528- (1)
528- (3)

Çäreler

1. Ulanylmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň;

2. Butan gazyny ulanmak üçin göwresiňizi tersine öwüriň we butan tankyny inflýasiýa klapanyna berk itiň.Butan gazyny dolduranyňyzdan soň, gaz durnukly bolýança birnäçe minut garaşyň;

3. fireangyn çeşmelerine, gyzdyryjylara ýa-da ýangyjy ýakylanda seresap boluň;

4. useanmazlyk üçin ulanylanda ýa-da ulanylandan soň burnuňyza degmäň;

5. Önümiň ýangynyň ýokdugyny we saklanmazdan ozal sowandygyny tassyklaň;

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň;

7. Onda basyşly ýanýan gaz bar, çagalardan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris;

8. Howalandyrylan gurşawda ulanyň, ýangyjy materiallara üns beriň;

9. Fireangyn kellesiniň ugry howpdan gaça durmak üçin ýüz, deri we geýim ýaly ýangyjy maddalara garşy durmak düýbünden gadagan edilýär;

10. Ot ýakylanda, ýangyn rozetkasynyň ýagdaýyny gözläň we ot ýakmak üçin ortaça basyň;

11. lightagtylygy ýokary temperatura gurşawynda (50 gradus / 122 gradus) uzak wagtlap goýmaň we peçiň töwereginde, açyk ýapyk pilotsyz ulaglar we magistrallar ýaly uzak wagtlap göni gün şöhlesinden gaça duruň.

516- (4)
528- (4)

  • Öňki:
  • Indiki: