WS-523C Uly butan fakeli doldurylýan senagat fakeli Göçme ýangyna garşy bürünç burun sazlanylýan alawlar

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňk: gyrmyzy

2. Ölçegleri: 170X85X50 mm

3. Agramy: 196g

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 22mm

6. Tersine ulanyp bolýar

7. uelangyç: Butan

8. Logotip: özleşdirilip bilner

9. Gaplamak: sorujy kartoçka

10. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

11. Ölçegi: 85 * 37 * 46CM

12. Jemi arassa agramy: 27/25 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Düzülip bilinýän ýalyn ululygy we görnüşi bilen howpsuz we ulanmaga aňsat butan bilen işleýän fakel ujy.

2. “Piezo Lgnition” tehnologiýasy bilen ýagtylandyryň.Diňe ýeňil ody basyň, gaz akymyny sazlaýjy we howa akymyna gözegçilik klapan bişirmek fakeli bilen işlemek aňsat, ýangynyň intensiwligini dolandyryp bolýar, klapan wyklýuçatelini ýapyň, ýalyn öçýär.

3. Ot rozetkasynyň bölekleri berk we çydamly, ýokary temperatura çydamly (1300).

4. Dürli gurşawda taýyn ot almagy üpjün etmek üçin täze wyklýuçatel dizaýny we awtomatiki ot ýakmak enjamy.

5. Aýallar we erkekler üçin iň gowy sowgat (Şükür güni, Ro Christmasdestwo, Täze ýyl, doglan günler)!

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Önümi butan ýangyjyna ýerleşdiriň.

2. Gaz akymyny başlamak üçin düwmäni "+" ugruna öwüriň, soňra düwme eşidilýänçä dolandyryş düwmesiniň ortasyndaky "PUSH" düwmesini basyň.

3. Alawy sazlamak isleseňiz, "-" we "+" sazlamaly.

4. Iki minutlyk gyzgynlyk döwründe ýanýan alawlaryň peýda bolup biljekdigine göz ýetiriň, bu döwürde enjam dikliginden 15 gradusdan ýokary bolmaly däldir.

5. Iki minut ýakylandan soň, enjam gyzdyrylýar we islendik burçda ulanylyp bilner.

Çäreler

1. Gowy şemalladylýan ýerde çişiriň.

2. Özüňiz sökmäň we sökmäň.

3. Howpdan gaça durmak üçin çagalara degmegine ýol bermäň.

4. Garrylygy we könelişenligi ýüze çykarylsa, howpsuzlygy üpjün etmek üçin wagtynda çalşylmalydyr.

5. Howpsuzlyk üçin ähli bölekleri ýygy-ýygydan barlamaly.

6. lamanýan gazy ýylylyk çeşmesi gaty ýokary ýerde saklamaň.

7. Açyk alawlara ýakynlaşmaň.

WS-523C- (2)

  • Öňki:
  • Indiki: