WS-521C Zawod, açyk düşelgäni ýokary hilli gaz doldurýan fakel ýeňil ýarag bilen üpjün edýär

Gysga düşündiriş:

CE CE şahadatnamasy

1. Reňki: gara + çal

2. Ölçegi: 140 × 40 × 66mm

3. Agramy: 150 gr

4. Poslamaýan polat turba

5. Barrel kalibr: 22mm

6. Düzülip bilinýän ýalpyldawuk we açyk alaw

7. Tersine ulanyp bolýar

8. uelangyç: Butan

9. Logotip: düzülip bilner

10. Gaplamak: sorujy kartoçka

11. Daşarky karton: 100 sany / guty;10 sany / orta guty

12. Ölçegi: 75 * 29 * 43 sm

13. Jemi arassa agramy: 18 / 16.5kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Windel geçirmeýän, suw geçirmeýän we çygly däl elektrik kebşirlemekden has gowy.

2. Ot ýakmak aňsat, diňe ýakmak üçin basyň, gaz sazlaýjy we howa akymyna gözegçilik klapany işlemek aňsat.

3. Dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin sazlanyp bilinýän ýangynyň intensiwligi 1300 ° C-e ýetip biler, islegleriňize görä dürli alawy saýlap bilersiňiz.

4. Howpsuz we ýönekeý butan fakel kellesi, sazlanyp bilinýän ýalyn ululygy we görnüşi, bir düwmäni tutaşdyrmak we durnuklaşdyrmak üçin plastinka.

5.Bu tagamly karamel desertlerini, et barbekülerini, çilim çyralaryny, ownuk senetleri we ş.m. gaýtadan işlemekde giňden ulanylýar.

Ulanyş ugry

1. Gaz akyp başlamak üçin düwmäni haýallyk bilen “+” ugruna öwüriň we dolandyryş düwmesiniň ortasyndaky “PUSH” düwmesine basyň.

2. Alawy “-” we “+” (pes we ýokary ýylylyk) ýagdaýyna görä sazlaň.

3. Iki minutlyk gyzgynlyk döwründe bolup biläýjek we enjamyň dikliginden 15 gradusdan ýokary burçlanmaly däl alawdan habarly boluň.

4. Iki minut ýakylandan soň, enjam gyzdyrylýar we ýanmazdan islendik burçda ulanylyp bilner.Salgyny ýokarda saklamak alawy azaldýar.

Çäreler

1. Fakeli ulanmazdan ozal ähli görkezmeleri we duýduryşlary okaň.

2. fuelangyç guýuň.Gurluşy öwüriň we butan tankyny gaz giriş klapanyna berk itiň.Gazyň durnuklaşmagy üçin doldurylandan soň birnäçe minut garaşyň.

3. Gowy şemalladylýan ýerde çişiriň.

4. Spreý ýaragyny özüňiz sökmäň we ýygnamaň.

5. Çagalara howp abanmazlygy üçin degmegine ýol bermäň.

6. temperatureangyn gazyny ýokary temperatura ýylylyk çeşmesiniň ýa-da açyk alawyň ýanynda doldurmaň.

7. Önümi temperatura 50 gradusdan ýokary ýerde saklamaň.

WS-521C

  • Öňki:
  • Indiki: