OS-206 Göçme ýel geçirmeýän Çilim çekýän fakel gaz çilimini ýeňilleşdirýär

Gysga düşündiriş:

1. Ölçegi: 11X4X14,6 sm

2. Agramy: 171g

3. Gazyň mukdary: 6g

4. Plastiki + sink garyndysy

6. uelangyç: Butan

Islendik sahna üçin amatly

Reňkli paket

Gaplamak: 100 sany / guty;10 sany / orta guty;

Daşarky gutynyň ululygy: 68X27X68 CM

Jemi / arassa: 25.5 / 24 kg


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň aýratynlyklary

1. Howa rozetkasy we pagoda gurluşy ýokary temperatura alawyny öndürip bilýän ajaýyp ussatlyk bilen öndürilýär.

2. Howa gutusy uly kuwwata eýedir we uzak möhletli işiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin birnäçe gezek çişirilip bilner.

3. Ot rozetkasynyň bölekleri berk we çydamly, ýokary temperatura çydamly (1300).

4. Dürli gurşawda taýyn ot almagy üpjün etmek üçin täze wyklýuçatel dizaýny we awtomatiki ot ýakmak enjamy.

5. Alawy sazlamak işi ýönekeý we çeýe, ýangynyň ululygy birneme durnukly.

Ulanmak üçin görkezmeler

1. Howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

2. Elektron gysgyç düwmesini basyň, şol bir wagtyň özünde gaz çykar we alaw ýakylar.

3. alaw ýananda.howpsuzlyk gulpuny ON-dan öçüriň we ýalyn ýanmagy dowam etdirip biler.4. Alawyň ululygyny önümiň öň tarapyna basmak arkaly sazlap bolýar.

5. Alawy öçürmeli bolanyňyzda howpsuzlyk gulpuny OFF-den ON-a basyň.

6. Önümi saklanyňyzda önümi ýapyk saklaň we howpsuzlyk gulpuny ON-dan OFF-e basyň.

Çäreler

1. Çygly bolmaň.

2. highokary temperaturada goýulmaly däldir.

3. Ulagda goýmaň.

4. faceüzüňize, deriňize gaty ýakynlaşmaň.

5. Saklamazdan ozal önümiň açyk alawynyň ýokdugyny we sowadylandygyny tassyklaň.

6. Özüňiz sökmäň we bejermäň.

7. Ulanylanda ýa-da ýanmazlyk üçin ulanylandan soň burnuňyza degmäň.

OS-206- (2)

  • Öňki:
  • Indiki: