Fakel çyrasy amatly we howpsuz durmuşyň açarydyr

“Zippo” ýeňilräkini göz öňüne getireniňizde, goşun filmindäki esger ýaly çilim ýakjak bolanyňyzda açmak üçin basyp boljak jübüli hrom ýeňilini göz öňüne getirersiňiz.butan doldurylýarýeňiljekden has tüpeňe meňzeýär. Onda gysgyç we hereketlendiriji, şeýle hem çaganyň howpsuzlygy gulpy bar. Alawy ýumşak sary alawdan 2400 ° F / 1300 ° C çenli gyzdyrýan gök oda sazlap bilersiňiz. Şemleri, ody ýakmak, panjara we başgalary ýakmak üçin ulanyň.

BS106- (5)
Çilim çekýän hökmünde, belki şulary ulanarsyňyz “uçar"“A-da"fakel"Birnäçe ýyllap yşyklandyryjylar. Allhli howa şertlerinde, hatda güýçli şemalda-da işleýärler, sigaralary has çalt tutýarlar, bu tagam taýdan gaty gowy zat. Aslynda ýangyn gaty yssy bolansoň, hatda gyssagly kömek edip bilersiňiz bilen kebşirlemek.

BS106- (3)
Çyraçylargaty ýönekeý we ulanmaga aňsat enjam bolup biler, ýöne olar zerurdyr, sebäbi olar bizi ýyly saklaýar, nahar bişirýär, gijelerine ýagtylyk alýar, suwy arassalaýar we ýyladýar, hatda käbir ýyrtyjylary hem uzaklaşdyrýar!

BS106-1
Olaryň hemmesiniň doldurylýandygyny bilmek bilen begenersiňiz, göni alawy, aşa çydamly, suw geçirmeýän we ýel geçirmeýän, çölde gowy edip biljekdigiňize rahatlyk berýär.


Iş wagty: Iýul-14-2022